Metódy odberu vzoriek a analýzy na kontrolu hodnôt určitých prvkov v potravinách

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) 2017/644, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na kontrolu hodnôt dioxínov, dioxínom podobných PCB a dioxínom nepodobných PCB v určitých potravinách

Nariadenie (EÚ) 2015/705, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a kritériá účinnosti metód analýzy na účely úradnej kontroly obsahu kyseliny erukovej v potravinách

Nariadenie (ES) č. 333/2007, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a metódy analýzy na kontrolu hladín mikroprvkov a procesných kontaminujúcich látok v potravinách

Nariadenie (ES) č. 401/2006, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analytické metódy na úradnú kontrolu hodnôt mykotoxínov v potravinách

AKÝ JE CIEĽ TÝCHTO NARIADENÍ?

V nariadeniach sú stanovené metódy odberu vzoriek a metódy analýzy na kontrolu hodnôt kontaminantov v potravinách.

HLAVNÉ BODY

Kontaminanty sú látky prítomné v potravinách v dôsledku rôznych etáp ich výroby, balenia, dopravy a skladovania, alebo z prostredia. Keďže kontaminácia má všeobecne negatívny vplyv na kvalitu potravín a predstavuje riziko pre zdravie ľudí, EÚ prijala opatrenia na minimalizáciu obsahu kontaminantov v potravinách. Pre potravinové kontaminanty, ktoré vyvolávajú u spotrebiteľov v EÚ najväčšie obavy, sú stanovené maximálne hodnoty.

Všetky štyri nariadenia odkazujú na nariadenie (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách (článok 11 ods. 4 o metódach odberu vzoriek a metódach analýzy). Toto nariadenie bolo medzitým zrušené a nahradené nariadením (EÚ) 2017/625 (pozri zhrnutie), v ktorom sa metódami odberu vzoriek a metódami analýzy zaoberá článok 34.

Nariadenie (EÚ) 2017/644

Dioxíny a dioxínom podobné zlúčeniny sú perzistentné látky znečisťujúce životné prostredie, zväčša ide o menej významné vedľajšie produkty horenia alebo priemyselných procesov. PCB sa používajú pri výrobe elektrických zariadení, tlačiarenských farieb, lepidiel, látok spomaľujúcich horenie a farieb. Sú veľmi perzistentné a ľahko rozpustné v tuku, čo vysvetľuje, prečo sú PCB stále prítomné a môžu sa hromadiť v živočíšnom tuku a v potravovom reťazci.

Nariadenie (EÚ) 2015/705

Kyselina eruková je normálnou zložkou určitých olejov zo semien, o ktorej bolo preukázané, že má škodlivé účinky na zdravie, ak sa konzumuje vo veľkom množstve.

Nariadenie (ES) č. 333/2007

Olovo, kadmium, ortuť, chloristan, cín, 3-MCPD, 3-MCPD estery mastných kyselín, glycidylestery mastných kyselín, akrylamid, benzo(a)pyrén a iné polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) sú prítomné v potravinách v dôsledku kontaminácie životného prostredia, migrácie z obalu, môžu sa do potravinového reťazca dostať tiež pri spracovaní a dochádza k ich bioakumulácii v ľudskom tkanive.

Olovo, kadmium, ortuť a chloristan sú v potravinách prítomné najmä v dôsledku kontaminácie životného prostredia a priemyselných procesov. Cín je prítomný v konzervovaných potravinách migráciou cínu z konzervy do potraviny.

3-MCPD estery mastných kyselín a gycidylestery mastných kyselín sa vyskytujú v rafinovaných rastlinných olejoch a v potravinách, ktoré tieto oleje obsahujú, a pri prekročení bezpečného množstva majú vplyv na obličky a mužskú plodnosť.

Akrylamid vzniká v potravinách bohatých na sacharidy pri pečení, pražení, grilovaní, vyprážaní a opekaní. Benzo(a)pyrén a iné polycyklické aromatické uhľovodíky sú výsledkom nedokonalého spaľovania organických látok a vyskytujú sa v mnohých potravinách, najmä v grilovanom mäse.

Nariadenie (ES) č. 401/2006

Mykotoxíny sú toxické látky vytvárané plesňami, ktoré potenciálne kontaminujú potraviny a krmivo na všetkých úrovniach potravinového dodávateľského reťazca. Určité mykotoxíny môžu mať karcinogénne účinky (na pečeň a obličky).

ODKEDY SA NARIADENIA UPLATŇUJÚ?

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ DOKUMENTY

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/644 z 5. apríla 2017, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na kontrolu hodnôt dioxínov, dioxínom podobných PCB a dioxínom nepodobných PCB v určitých potravinách a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 589/2014 (Ú. v. EÚ L 92, 6.4.2017, s. 9 – 34)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/705 z 30. apríla 2015, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a kritériá účinnosti metód analýzy na účely úradnej kontroly obsahu kyseliny erukovej v potravinách a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 80/891/EHS (Ú. v. EÚ L 113, 1.5.2015, s. 29 – 37)

Nariadenie Komisie (ES) č. 333/2007 z 28. marca 2007, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a metódy analýzy na úradnú kontrolu hladín mikroprvkov a procesných kontaminujúcich látok v potravinách (Ú. v. EÚ L 88, 29.3.2007, s. 29 – 38)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 333/2007 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Nariadenie Komisie (ES) č. 401/2006 z 23. februára 2006, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analytické metódy na úradnú kontrolu hodnôt mykotoxínov v potravinách (Ú. v. EÚ L 70, 9.3.2006, s. 12 – 34)

Pozri konsolidované znenie.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2093 z 29. novembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 333/2007, pokiaľ ide o analýzu 3-monochlórpropán-1,2-diol (3-MPCD) esterov mastných kyselín, glycidylesterov mastných kyselín, chloristanu a akrylamidu (Ú. v. EÚ L 317, 9.12.2019, s. 96 – 101)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1 – 142)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (Ú. v. EÚ L 364, 20.12.2006, s. 5 – 24)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 08.05.2020