Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy

Rozhodnutie 88/540/EHS o uzatvorení Viedenského dohovoru o ochrane ozónovej vrstvy a Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu

AKÝ JE CIEĽ DOHOVORU A ROZHODNUTIA?

HLAVNÉ BODY

Všeobecnou povinnosťou strán je prijať vhodné opatrenia na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred nepriaznivými účinkami vyplývajúcimi alebo pravdepodobne vyplývajúcimi z ľudských činností, ktoré menia alebo pravdepodobne menia ozónovú vrstvu. Na základe príslušných vedeckých a technických úvah musia strany najmä:

Výskum a vedecké hodnotenie ozónovej vrstvy, do ktorých sú strany zapojené, sa zameriavajú na:

Strany ďalej musia:

Konferencia strán (v ktorej sú všetky signatárske krajiny zastúpené a majú hlas):

Štyri roky po tom, ako dohovor nadobudol platnosť, môže strana oznámiť svoj zámer odstúpiť. Odstúpenie nadobúda platnosť o rok neskôr.

ODKEDY SA DOHOVOR A ROZHODNUTIE UPLATŇUJÚ?

KONTEXT

HLAVNÉ POJMY

Ozónová vrstva: vrstva atmosférického ozónu nachádzajúca sa nad planetárnou hraničnou vrstvou.
Strana: krajina, ktorá dohovor ratifikovala.

HLAVNÉ DOKUMENTY

Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy (Ú. v. ES L 297, 31.10.1988, s. 10 – 20)

Rozhodnutie Rady 88/540/EHS zo 14. októbra 1988 týkajúce sa uzatvorenia Viedenského dohovoru o ochrane ozónovej vrstvy a Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu (Ú. v. ES L 297, 31.10.1988, s. 8 – 9)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 zo 16. septembra 2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (Ú. v. EÚ L 286, 31.10.2009, s. 1 – 30)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1005/2009 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Montrealský protokol o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu – Vyhlásenie Európskeho hospodárskeho spoločenstva (Ú. v. ES L 297, 31.10.1988, s. 21 – 28)

Rozhodnutie Rady 82/795/EHS z 15. novembra 1982 o konsolidácii ochranných opatrení týkajúcich sa chlórfluórovaných uhľovodíkov v životnom prostredí (Ú. v. ES L 329, 25.11.1982, s. 29 – 30)

Rozhodnutie Rady 80/372/EHS z 26. marca 1980 o chlórfluórovaných uhľovodíkoch v životnom prostredí (Ú. v. ES L 90, 3.4.1980, s. 45)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 195 – 230)

Posledná aktualizácia 12.12.2019