Pravidlá týkajúce sa zmlúv o predaji tovaru uzavretých medzi predávajúcimi a spotrebiteľmi

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica (EÚ) 2019/771 o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o predaji tovaru

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Jeho cieľom je zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu a zároveň poskytovať spotrebiteľom vysokú úroveň ochrany. Tento cieľ dosahuje stanovením určitých spoločných pravidiel týkajúcich sa kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcimi a spotrebiteľmi.

Tieto pravidlá sa týkajú:

HLAVNÉ BODY

Právny predpis sa vzťahuje na kúpne zmluvy* o dodaní tovaru* uzatvorené medzi spotrebiteľom a predávajúcim.

Táto smernica sa nevzťahuje na:

Predávajúci musí zabezpečiť, že tovar dodaný spotrebiteľovi je v súlade s kúpnou zmluvou:

Predávajúci zodpovedajú za akýkoľvek nesúlad, ktorý sa prejaví do dvoch rokov od dodania tovaru. V prvom roku spotrebiteľ nemusí dokazovať, že nedostatky existovali už v čase dodania.

V prípade tovaru s digitálnymi prvkami:

V prípade chybného tovaru („nesúlad“) majú spotrebitelia nárok na tieto prostriedky nápravy:

Obchodné záruky:

KRAJINY EÚ MÔŽU:

Krajiny EÚ:

Európska komisia Európskemu parlamentu, RadeEurópskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru do 12. júna 2024 predloží správu o vykonávaní smernice.

Zrušenie

Smernicou (EÚ) 2019/771 sa zrušuje a nahrádza smernica 1999/44/ES (smernica o predaji spotrebného tovaru a zárukách naň), a to od 1. januára 2022.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Krajiny EÚ musia tieto pravidlá uplatňovať od 1. januára 2022.

KONTEXT

HLAVNÉ POJMY

Kúpna zmluva: zmluva, na základe ktorej predávajúci prevedie vlastníctvo tovaru na spotrebiteľa výmenou za uhradenie jeho ceny.
Tovar:
Digitálny obsah: dáta, ktoré sa vyprodukujú a dodajú v digitálnej forme.
Digitálna služba:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/771 z 20. mája 2019 o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o predaji tovaru, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES a zrušuje smernica 1999/44/ES (Ú. v. EÚ L 136, 22.5.2019, s. 28 – 50)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/770 z 20. mája 2019 o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb (Ú. v. EÚ L 136, 22.5.2019, s. 1 – 27)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1128 zo 14. júna 2017 o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2017, s. 1 – 11)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) 2017/1128 boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Smernica 1999/44/ES Európskeho parlamentu a Rady z 25. mája 1999 o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar (Ú. v. ES L 171, 7.7.1999, s. 12 – 16)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 10.09.2019