Európsky informačný systém registrov trestov – informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín (ECRIS-TCN)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) 2019/816, ktorým sa zriaďuje centralizovaný systém na identifikáciu krajín EÚ, ktoré majú informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ a osôb bez štátnej príslušnosti (ECRIS-TCN)

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Ustanovujú sa ním:

HLAVNÉ BODY

Tento právny predpis sa uplatňuje na spracúvanie informácií o totožnosti štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ s predchádzajúcim odsúdením* v niektorej z krajín EÚ s cieľom stanoviť, v ktorej krajine EÚ bol rozsudok vynesený. Rovnako sa uplatňuje na občanov EÚ, ktorí sú tiež štátnymi príslušníkmi krajiny mimo EÚ. Informácie o odsúdení samotnom je možné získať len od odsudzujúcej krajiny EÚ prostredníctvom ECRIS.

Technickú architektúru systému ECRIS-TCN tvoria:

Vnútroštátne orgány čo najskôr vytvoria v systéme ECRIS-TCN dátový záznam o každom štátnom príslušníkovi krajiny mimo EÚ, ktorého odsúdia. Záznam obsahuje:

Vnútroštátne orgány môžu využiť systém ECRIS-TCN na získanie informácií o predchádzajúcich odsúdeniach osoby, keď sa to vyžaduje na účely trestného konania voči tejto osobe, alebo na:

Eurojust, Europol a EPPO:

Krajiny mimo EÚ a medzinárodné organizácie môžu svoje žiadosti o pomoc týkajúcu sa informácií z registra trestov na účely trestného konania adresovať Eurojustu. V prípade pozitívnej lustrácie*, a ak dotknutá krajina EÚ súhlasí, Eurojust informuje krajinu mimo EÚ alebo medzinárodnú organizáciu o tom, ktorá krajina EÚ je dotknutá, aby mohli túto krajinu požiadať o príslušné výpisy z registra trestov.

Údaje:

Agentúra eu-LISA je zodpovedná za:

Krajiny EÚ sú zodpovedné za:

Všetky osoby alebo krajiny EÚ, ktoré utrpia ujmu v dôsledku konania nezlučiteľného s nariadením, môžu dostať náhradu škody od:

Štátni príslušníci krajín mimo EÚ sa môžu obrátiť na ústredný orgán krajiny EÚ so žiadosťou o prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania.

V súvislosti s každým zneužitím údajov vložených do systému ECRIS-TCN sa uplatňujú sankcie alebo disciplinárne opatrenia.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov monitoruje činnosti agentúry eu-LISA v oblasti spracúvania osobných údajov a najmenej každé tri roky vykoná audit pre Európsky parlament, vlády krajín EÚ a Komisiu.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 11. júna 2019. Krajiny EÚ musia čo najskôr prijať opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu, aby sa zabezpečilo riadne fungovanie systému ECRIS-TCN. Skôr než stanoví dátum, od ktorého môžu krajiny EÚ začať vkladať údaje do systému ECRIS-TCN, musí Komisia skonštatovať, že sú splnené určité podmienky.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Odsúdenie: každé konečné rozhodnutie trestného súdu voči fyzickej osobe vložené do registra trestov.
Pozitívna lustrácia: zhoda medzi informáciami o totožnosti zaznamenanými v centrálnom systéme a informáciami použitými na vyhľadanie.
Referenčné vykonávanie systému ECRIS: softvér vyvinutý Komisiou a sprístupnený krajinám EÚ na výmenu informácií z registra trestov prostredníctvom ECRIS.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/816 zo 17. apríla 2019, ktorým sa zriaďuje centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, ktoré majú informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (ECRIS-TCN), s cieľom doplniť Európsky informačný systém registrov trestov, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1726 (Ú. v. EÚ L 135, 22.5.2019, s. 1 – 26)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) 2019/816 boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV z 26. februára 2009 o organizácii a obsahu výmeny informácií z registra trestov medzi členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 93, 7.4.2009, s. 23 – 32)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1727 zo 14. novembra 2018 o Agentúre Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) a o nahradení a zrušení rozhodnutia Rady 2002/187/SVV (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 138 – 183)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1726 zo 14. novembra 2018 o Agentúre Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) a o zmene nariadenia (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011 (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 99 – 137)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39 – 98)

Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1 – 71)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53 – 114)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. V. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1 – 88)

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89 – 131)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 21.04.2020