Ochranné opatrenia proti škodcom rastlín

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) 2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Cieľom nariadenia je bojovať proti škodcom a chorobám rastlín v rámci režimu zdravia rastlín EÚ efektívnejšími opatreniami so zámerom chrániť EÚ a jej rastliny, zabezpečiť bezpečné obchodovanie a zmierniť vplyv zmeny klímy, aj prostredníctvom:

HLAVNÉ BODY

Karanténni škodcovia

Na určenie karanténnych škodcov sú stanovené kritériá. Je nutné predchádzať zavlečeniu týchto škodcov a zabrániť ich rozšíreniu v EÚ. Karanténni škodcovia chránenej zóny sú takí škodcovia, v prípade ktorých je potrebná kontrola len v častiach EÚ.

Prioritní škodcovia

Rastlinné pasy a rastlinolekárske osvedčenia

Dovoz

Zámerom nariadenia je predchádzať zavlečeniu škodcov do EÚ. Stanovuje opatrenia založené na vyhodnotení rizika a preventívne opatrenia zamerané na ochranu EÚ pred škodcami, ktorí by sa mohli zavliecť prostredníctvom rastliny, rastlinného produktu alebo iného predmetu s pôvodom mimo EÚ, a to na základe predbežného vyhodnotenia rizika.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 14. decembra 2019.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Rastlinolekárske opatrenie: úradné opatrenie, ktorého cieľom je zabrániť zavlečeniu alebo rozširovaniu karanténnych škodcov alebo obmedziť hospodársky vplyv regulovaných nekaranténnych škodcov.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4 – 104)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) 2016/2031 boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35 – 55)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu a ktorým sa menia smernice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a zrušujú rozhodnutia Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 1 – 32)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 23 – 40)

Posledná aktualizácia 12.07.2019