Obnoviteľná energia

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica (EÚ) 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

HLAVNÉ BODY

Podpora obnoviteľných foriem energie je jedným z cieľov energetickej politiky EÚ. Väčšie využívanie energie z obnoviteľných zdrojov je dôležitou súčasťou balíka opatrení potrebných na zníženie emisií skleníkových plynov a na dodržanie Parížskej dohody o zmene klímy z roku 2015 a rámca politík Únie v oblasti klímy a energetiky (2020 až 2030).

Táto prepracovaná smernica je spolu s revidovanou smernicou o energetickej efektívnosti a novým nariadením o riadení súčasťou balíka opatrení v oblasti čistej energie pre všetkých Európanov, ktorý má za cieľ poskytnúť nové, komplexné pravidlá pre reguláciu energetiky na ďalšie desaťročie.

Smernica:

Smernica zahŕňa:

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 24. decembra 2018 a do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ má byť transponovaná do 30. júna 2021.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Energia z obnoviteľných zdrojov: energia z obnoviteľných nefosílnych zdrojov, a to veterná, slnečná (tepelná a fotovoltaická), aerotermálna, geotermálna, hydrotermálna, teplo z okolia, energia z prílivu, vĺn a iná energia oceánu, vodná energia, biomasa, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd a bioplyn.
Riziko nepriamej zmeny využívania pôdy: zmeny vo využívaní pôdy súvisiace s pestovaním väčšieho množstva plodín na etanol alebo bionaftu v reakcii na zvýšený celosvetový dopyt po biopalivách. Môžu mať neúmyselné dôsledky vrátane vyššieho uvoľňovania emisií uhlíka.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 82 – 209)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ a 2013/30/EÚ, smernice Rady 2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 1 – 77)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 z 11. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 210 – 230)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1 – 56)

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16 – 62)

Posledná aktualizácia 31.01.2019