Nové rozpočtové pravidlá, ktorými sa riadi rozpočet EÚ (nariadenie o rozpočtových pravidlách)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ, Euratom) 2018/1046 – rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet EÚ

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

HLAVNÉ BODY

Nové nariadenie EÚ o rozpočtových pravidlách:

Ročné rozpočtové lehoty (v praxi sa Európsky parlament, Rada a Komisia snažia predložiť dokumenty skôr, aby postup prebiehal hladko)

Delegované akty

Komisia prijala na základe nariadenia o rozpočtových pravidlách dva delegované akty:

Tieto delegované akty nahrádzajú predchádzajúce nariadenia pre uvedené subjekty.

Nové pravidlá posilňujú správu týchto subjektov, napríklad pokiaľ ide o zabránenie vzniku konfliktu záujmov. Všetky dotknuté subjekty musia prijať rozpočtové pravidlá na základe týchto dvoch delegovaných aktov. Môžu sa od nich odchýliť len vtedy, keď to vyžadujú ich osobitné potreby, a po predchádzajúcom súhlase Komisie.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Väčšina nových pravidiel sa uplatňuje od 2. augusta 2018. Všetky výnimky sú uvedené v článku 282 nariadenia.

KONTEXT

HLAVNÉ POJMY

Schránkové spoločnosti: spoločnosti, ktoré často nemajú aktívnu obchodnú prevádzku ani významné aktíva. Hoci tento typ spoločnosti nie je nevyhnutne nezákonný, schránkové spoločnosti sa niekedy používajú na účely daňových únikov, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a prania špinavých peňazí alebo na dosiahnutie konkrétneho cieľa, akým je napríklad anonymita.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1 – 222). Text znovu uverejnený v korigende (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2019, s. 36)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/887 z 13. marca 2019 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 71 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 (Ú. v. EÚ L 142, 29.5.2019, s. 16 – 42)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/715 z 18. decembra 2018 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty zriadené podľa ZFEÚ a Zmluvy o Euratome a uvedené v článku 70 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 (Ú. v. EÚ L 122, 10.5.2019, s. 1 – 38)

Vyhlásenia: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (prvé čítanie) – prijatie legislatívneho aktu (Ú. v. EÚ C 267I, 30.7.2018, s. 1 – 3)

Posledná aktualizácia 12.07.2019