Nové rozpočtové pravidlá, ktorými sa riadi rozpočet EÚ (nariadenie o rozpočtových pravidlách)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ, Euratom) 2018/1046 – rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet EÚ

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

HLAVNÉ BODY

Novým nariadením o rozpočtových pravidlách sa:

Ročné rozpočtové termíny

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Väčšina nových pravidiel sa uplatňuje od 2. augusta 2018. Všetky výnimky sú uvedené v článku 282 nariadenia.

KONTEXT

HLAVNÉ POJMY

Schránkové spoločnosti: spoločnosti, ktoré často nemajú aktívnu obchodnú prevádzku alebo značné aktíva. Hoci tento typ spoločnosti nie je nevyhnutne nezákonný, schránkové spoločnosti sa niekedy používajú na účely daňových únikov, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a prania špinavých peňazí alebo na dosiahnutie konkrétneho cieľa, akým je napríklad anonymita.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1 – 222)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Vyhlásenia: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (prvé čítanie) – prijatie legislatívneho aktu (Ú. v. EÚ C 267I, 30.7.2018, s. 1 – 3)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1 – 96)

Následné zmeny nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 boli zapracované do pôvodného aktu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 22.03.2019