Zaistenie a konfiškácia majetku

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) 2018/1805 – vzájomné uznávanie príkazov na zaistenie a príkazov na konfiškáciu

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Cieľom nariadenia je uľahčiť cezhraničné vyhľadávanie majetkových hodnôt pochádzajúcich z trestnej činnosti a umožniť efektívnejšie zaistenie a konfiškáciu finančných prostriedkov nelegálneho pôvodu v EÚ.

Nariadenie je súčasťou akčného plánu vypracovaného Európskou komisiou na posilnenie boja proti financovaniu terorizmu. Prispieva k dobudovaniu únie bezpečnosti tým, že zabezpečuje odňatie majetkových hodnôt zločincom.

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Nariadenie stanovuje pravidlá, podľa ktorých krajina EÚ uzná a vykoná na svojom území príkazy na zaistenie* a príkazy na konfiškáciu* vydané inou krajinou EÚ v rámci konania v trestných veciach.

Prvky

Nariadenie má tieto hlavné prvky.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Bude sa uplatňovať od 19. decembra 2020.

KONTEXT

Nariadenie dopĺňa už zavedené právne predpisy o policajnej a justičnej spolupráci v trestných veciach v EÚ vrátane týchto:

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Príkaz na zaistenie: rozhodnutie, ktoré vydal alebo potvrdil vydávajúci orgán, aby sa zabránilo zničeniu, premene, presunu, prevodu alebo zbaveniu sa majetku, ktorý chce tento orgán konfiškovať.
Príkaz na konfiškáciu: konečný trest alebo opatrenie uložené súdom po konaní v súvislosti s trestným činom, ktorého dôsledkom je konečné odňatie majetku fyzickej alebo právnickej osobe.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1805 zo 14. novembra 2018 o vzájomnom uznávaní príkazov na zaistenie a príkazov na konfiškáciu (Ú. v. EÚ L 303, 28.11.2018, s. 1 – 38)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1919 z 26. októbra 2016 o právnej pomoci pre podozrivé a obvinené osoby v trestnom konaní a pre vyžiadané osoby v konaní o európskom zatykači (Ú. v. EÚ L 297, 4.11.2016, s. 1 – 8)

Následné zmeny smernice (EÚ) 2016/1919 boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/800 z 11. mája 2016 o procesných zárukách pre deti, ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016, s. 1 – 20)

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade a Rade Napĺňanie Európskeho programu v oblasti bezpečnosti s cieľom bojovať proti terorizmu a pripraviť pôdu pre účinnú a skutočnú bezpečnostnú úniu [COM(2016) 230 final z 20. apríla 2016]

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/343 z 9. marca 2016 o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2016, s. 1 – 11)

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o akčnom pláne na posilnenie boja proti financovaniu terorizmu [COM(2016) 50 final z 2. februára 2016]

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EÚ z 3. apríla 2014 o zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 39 – 50)

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/48/EÚ z 22. októbra 2013 o práve na prístup k obhajcovi v trestnom konaní a v konaní o európskom zatykači a o práve na informovanie tretej osoby po pozbavení osobnej slobody a na komunikáciu s tretími osobami a s konzulárnymi úradmi po pozbavení osobnej slobody (Ú. v. EÚ L 294, 6.11.2013, s. 1 – 12)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 142, 1.6.2012, s. 1 – 10)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 280, 26.10.2010, s. 1 – 7)

Rámcové rozhodnutie Rady 2006/783/SVV zo 6. októbra 2006 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na príkazy na konfiškáciu (Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 59 – 78)

Pozri konsolidované znenie.

Rámcové rozhodnutie Rady 2003/577/SVV z 22. júla 2003 o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 196, 2.8.2003, s. 45 – 55)

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/41/EÚ z 3. apríla 2014 o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach (Ú. v. EÚ L 130, 1.5.2014, s. 1 – 36)

Posledná aktualizácia 11.02.2019