Rozhodnutie Rady o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie 2013/488/EÚ o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

Cieľom rozhodnutia je ustanoviť komplexný bezpečnostný systém na ochranu utajovaných skutočností vzťahujúci sa na Radu EÚ, jej Generálny sekretariát (GSR) a krajiny s cieľom podporovať aktivity Rady vo všetkých oblastiach, ktoré si vyžadujú manipuláciu s utajovanými skutočnosťami.

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Utajované skutočnosti

Utajovaná skutočnosť EÚ je každá informácia alebo vec označená stupňom utajenia EÚ, pričom neoprávnená manipulácia s ňou by mohla poškodiť záujmy Európskej únie alebo jednej alebo viacerých krajín EÚ.

Existujú štyri stupne utajenia:

Prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ

Opatrenia personálnej bezpečnosti slúžia na zabezpečenie toho, že prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ sa udeľuje len osobám, ktoré:

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 15. októbra 2013.

KONTEXT

Európska komisiaEurópsky parlament prijali aj pravidlá, ktorými sa upravuje zabezpečenie utajovaných skutočností EÚ:

HLAVNÝ DOKUMENT

Rozhodnutie Rady 2013/488/EÚ z 23. septembra 2013 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 274, 15.10.2013, s. 1 – 50)

Následné zmeny rozhodnutia 2013/488/EÚ boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444 z 13. marca 2015 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 53 – 88)

Rozhodnutie Predsedníctva Európskeho parlamentu z 15. apríla 2013 o pravidlách zaobchádzania s dôvernými informáciami zo strany Európskeho parlamentu (Ú. v. EÚ C 96, 1.4.2014, s. 1 – 51).

Posledná aktualizácia 23.11.2018