Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Rozhodnutie (EÚ) 2018/1197 o podpise v mene EÚ a o predbežnom vykonávaní Dohody o strategickom partnerstve medzi EÚ a krajinami EÚ a Japonskom

Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a krajinami EÚ na jednej strane a Japonskom na druhej strane

AKÝ JE CIEĽ ROZHODNUTIA A DOHODY O STRATEGICKOM PARTNERSTVE (DSP)?

DSP je prvá dvojstranná rámcová dohoda medzi EÚ a Japonskom. Jej cieľom je zabezpečiť užšiu politickú a hospodársku spoluprácu v celom rade dvojstranných, regionálnych a mnohostranných záležitostí.

DSP popri konkrétnych oblastiach politiky potvrdzuje záväzok partnerov zachovať medzinárodný mier a bezpečnosť a presadzovať spoločné demokratické hodnoty a zásady.

Rozhodnutím sa umožňuje podpis DSP v mene EÚ.

HLAVNÉ BODY

Široká DSP sa vzťahuje na spoluprácu:

DSP ustanovuje:

ODKEDY SA DSP UPLATŇUJE?

Keďže je dôležité, aby sa DSP vykonávala čo najskôr, EÚ a Japonsko sa dohodli, že budú rad článkov DSP predbežne vykonávať pred nadobudnutím jej platnosti. Tieto články sa týkajú:

DSP nadobudne platnosť po dokončení ratifikačných postupov v krajinách EÚ a po udelení súhlasu Európskeho parlamentu.

KONTEXT

Súbežne s rokovaniami o DSP začali 29. novembra 2012 rokovania o dohode o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a krajinami EÚ a Japonskom. Rokovania prebiehali od apríla 2013 a obsah prvej dvojstrannej rámcovej dohody medzi EÚ a Japonskom bol dokončený v apríli 2018.

Dňa 26. júna 2018 schválila Rada EÚ podpis dohody o strategickom partnerstve v mene EÚ. EÚ a Japonsko podpísali DSP 17. júla 2018 v Tokiu na 25. samite EÚ a Japonska. Aj dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom bola podpísaná 17. júla 2018 v Tokiu.

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ DOKUMENTY

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1197 z 26. júna 2018 o podpise v mene Európskej únie a o predbežnom vykonávaní Dohody o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Japonskom na druhej strane (Ú. v. EÚ L 216, 24.8.2018, s. 1 – 3)

Dohoda o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Japonskom na druhej strane (Ú. v. EÚ L 216, 24.8.2018, s. 4 – 22)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/966 zo 6. júla 2018 o podpise Dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 174, 10.7.2018, s. 1)

Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii – Hlava V – Všeobecné ustanovenia o vonkajšej činnosti Únie a osobitné ustanovenia o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike – Kapitola 2 – Osobitné ustanovenia o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike – Oddiel 1 – Spoločné ustanovenia – Článok 37 (pôvodný článok 24 ZEÚ) (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 36)

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Piata časť – Vonkajšia činnosť Únie – Hlava III – Spolupráca s tretími krajinami a humanitárna pomoc – Kapitola 2 – Hospodárska, finančná a technická spolupráca s tretími krajinami – Článok 212 (pôvodný článok 181a ZES) (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 142)

Posledná aktualizácia 14.12.2018