Údaje o elektrickej energii – výroba, prenos a spotreba

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 543/2013 o predkladaní a uverejňovaní údajov na trhoch s elektrickou energiou

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

HLAVNÉ BODY

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie sa uplatňuje od 5. júla 2013 s výnimkou článku 4 ods. 1 (ktorý sa týka uverejňovania), ktorý sa uplatňuje od 5. januára 2015.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Ponuková oblasť: najväčšie zemepisné územie, v rámci ktorého si účastníci trhu s elektrickou energiou môžu vymieňať elektrickú energiu bez potreby prideľovania kapacity.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2013 zo 14. júna 2013 o predkladaní a uverejňovaní údajov na trhoch s elektrickou energiou, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 (Ú. v. EÚ L 163, 15.6.2013, s. 1 – 12)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (Ú. v. EÚ L 326, 8.12.2011, s. 1 – 16)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1228/2003 (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 15 – 35)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 714/2009 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Smernica Rady 2008/114/ES z 8. decembra 2008 o identifikácii a označení európskych kritických infraštruktúr a zhodnotení potreby zlepšiť ich ochranu (Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008, s. 75 – 82)

Posledná aktualizácia 05.03.2019