Pravidlá EÚ týkajúce sa výroby a označovania produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby (od roku 2022)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) 2018/848 – pravidlá ekologickej poľnohospodárskej výroby a označovania produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Jeho cieľom je revízia a posilnenie pravidiel týkajúcich sa ekologickej poľnohospodárskej výroby a označovania produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, pokiaľ ide o:

Takto je jeho cieľom:

HLAVNÉ BODY

Nariadením sa rozširuje rozsah pôsobnosti existujúcich právnych predpisov týkajúcich sa ekologickej výroby a označovania ekologických produktov [nariadenie (ES) č. 834/2007], aby sa vzťahovali aj na produkty úzko spojené s poľnohospodárstvom, ako sú korok, soľ, esenciálne oleje, bavlna alebo vlna.

Nariadením sa ďalej harmonizujú pravidlá uplatniteľné na prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby z krajín EÚ aj krajín mimo EÚ, a to vytvorením systému overovania súladu.

Rovnako sa ním zjednodušuje prístup malých prevádzkovateľov k systému.

Revidujú sa ním pravidlá ekologickej živočíšnej výroby a zavádzajú sa pravidlá pre nové druhy, ako sú králiky.

Zásady

Ekologická poľnohospodárska výroba by mala:

Požiadavky

Ekologické poľnohospodárstvo musí okrem iného:

Výroba

Výrobcovia v záujme zabránenia nežiaducim účinkom na životné prostredie a na zdravie zvierat a rastlín musia:

Obdobie konverzie

Ak má poľnohospodársky podnik v úmysle vyrábať produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby, musí prejsť obdobím konverzie, počas ktorého sa musí riadiť pravidlami ekologickej poľnohospodárskej výroby, hoci jeho produkty sa v tejto fáze nemôžu nepovažujú za ekologické. Svoje produkty môže umiestňovať na trh ako produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby až po uplynutí obdobia konverzie a po jeho kontrole.

Po uplynutí obdobia konverzie musí každý poľnohospodársky podnik v EÚ, ktorý chce prejsť na ekologickú poľnohospodársku výrobu, plne hospodáriť v súlade s požiadavkami ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Nariadenie takisto umožňuje zmiešané poľnohospodárske podniky (t. j. neekologické, v období konverzie a ekologické) za predpokladu, že tieto činnosti budú zreteľne a skutočne rozdelené.

Certifikácia

Prevádzkovatelia (výrobcovia, spracovatelia a distribútori) musia oznámiť svoje činnosti príslušným orgánom, aby získali úradný certifikát, že dodržiavajú súlad s pravidlami upravujúcimi ekologickú poľnohospodársku výrobu a označovanie produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Nariadením sa zavádza nový systém skupinovej certifikácie* pre malých poľnohospodárov, čím sa im uľahčuje prechod na ekologické poľnohospodárstvo.

Úradné kontroly a označovanie

Systém kontrol je podporený prísnejšími opatreniami predbežnej opatrnosti a spoľahlivejšími kontrolami dodávateľského reťazca na základe rizika. V zásade sa u prevádzkovateľov vykonávajú raz ročne kontroly na mieste. Pokiaľ však predošlé kontroly neodhalili žiadne nedodržanie súladu počas predchádzajúcich troch rokov, lehota medzi dvoma fyzickými inšpekciami na mieste sa môže predĺžiť až na dva roky.

Ak súkromná inšpekčná organizácia podozrieva prevádzkovateľa, že sa snaží umiestniť na trh nepovolený produkt ako „ekologický“, musí vykonať úradné vyšetrovanie a dočasne zakázať umiestniť na trh tento produkt, dokým nebudú známe výsledky vyšetrovania. V prípade závažného alebo opakovaného porušovania sa prevádzkovateľom môže počas daného obdobia zakázať predávať produkty označené ako ekologické alebo sa im môže odňať certifikát.

Osobitné kontroly týkajúce sa ekologického poľnohospodárstva sa doplnia všeobecnými pravidlami EÚ týkajúcimi sa úradných kontrol v celom agropotravinovom reťazci.

Dovoz

Produkt môže byť dovážaný z krajiny mimo EÚ na predaj v EÚ ako produkt ekologickej poľnohospodárskej výroby, ak boli splnené určité podmienky. Tento produkt musí:

Vykonávacie akty

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/464, ktorým sa stanovujú určité pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/279, ktorým sa stanovujú pravidlá pre:

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 2022 [dátum jeho uplatňovania bol nariadením (EÚ) 2020/1693 odložený o jeden rok vzhľadom na pandémiu ochorenia COVID-19 a následnú krízu v oblasti verejného zdravia]. Nahrádza a zrušuje sa ním nariadenie Rady (ES) č. 834/2007.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Geneticky modifikované organizmy (GMO): rastliny alebo zvieratá šľachtené prostredníctvom úpravy ich bunkového a genetického zloženia, napríklad s cieľom dosiahnuť vyššiu výnosnosť alebo odolávať chorobám.
Produkty vyrobené z GMO alebo pomocou GMO:

a) produkty vyrobené z GMO sú získané celkom alebo čiastočne z GMO, samy osebe však neobsahujú GMO ani nepozostávajú z GMO (napr. zemiaky vyrobené z GMO sadbových zemiakov);

b) produkty vyrobené pomocou GMO sú získané pomocou GMO ako posledného živého organizmu vo výrobnom procese, samy osebe však neobsahujú GMO ani nepozostávajú z GMO, ani nie sú vyrobené z GMO (napr. cukor a škrob vyrobený z GMO rastlinného zdroja).

Certifikácia:certifikačný systém, pomocou ktorého sa určujú výrobcovia, ktorí dodržiavajú pravidlá upravujúce ekologickú poľnohospodársku výrobu a označovanie produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby. Keďže malí poľnohospodári čelia jednotlivo pomerne vysokým nákladom na inšpekcie a vysokému administratívnemu zaťaženiu spojenému s ekologickou certifikáciou, zavádza a vymedzuje sa systém skupinovej certifikácie odrážajúci potreby a zdrojové kapacity týchto malých poľnohospodárov.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1 – 92)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) 2018/848 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/464 z 26. marca 2020, ktorým sa stanovujú určité pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o dokumenty potrebné na spätné uznanie období na účely konverzie, o výrobu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o informácie, ktoré majú poskytovať členské štáty (Ú. v. EÚ L 98, 31.3.2020, s. 2 – 25)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1 – 142)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1 – 23)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 22.03.2021