Schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a dohľad nad trhom s nimi v EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) 2018/858 – schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Nariadenie sa vzťahuje na:

Typové schválenie a skúšky pred uvedením automobilu na trh

Kontroly automobilov na trhu

Dohľad

Výrobcovia

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie sa uplatňuje od 1. septembra 2020.

KONTEXT

Smernica o typovom schválení EÚ bola pretvorená na priamo uplatniteľné nariadenie a bola posilnená na základe zistenia, že istí výrobcovia do svojich vozidiel namontovali systémy, ktoré menia vlastnosti týchto vozidiel počas skúšok („rušiace zariadenia“).

Táto reforma je súčasťou širšieho úsilia Komisie týkajúceho sa automobilového priemyslu uvedeného v oznámení „Európa v pohybe“.

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Typové schválenie: postup, ktorým schvaľovací orgán potvrdzuje, že určitý typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky spĺňa príslušné správne pravidlá a technické požiadavky.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14.6.2018, s. 1 – 218)

SÚVISIACI DOKUMENT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Európa v pohybe – Udržateľná mobilita pre Európu: bezpečná, prepojená a ekologická [COM(2018) 293 final, 17.5.2018]

Posledná aktualizácia 30.01.2019