Dohoda o vzájomnom uznávaní medzi EÚ a Švajčiarskom (DVU)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskom o vzájomnom uznávaní vo vzťahu k posudzovaniu zhody

Rozhodnutie 2002/309/ES, Euratom o uzavretí siedmich dohôd so Švajčiarskom

AKÝ JE CIEĽ DOHODY A ROZHODNUTIA?

Cieľom dohody o vzájomnom uznávaní (DVU)* je podporovať obchod s tovarom medzi Európskym spoločenstvom (teraz ) a Švajčiarskom prostredníctvom odstránenia technických prekážok. Podľa dvojstrannej dohody, ktorú krajiny EÚ schválili 21. júna 1999, EÚ a Švajčiarsko uznávajú výsledky posudzovania zhody*, ktoré obidve strany vykonávajú pre konkrétne priemyselné výrobky. Ide o komplexnú dohodu založenú na rovnocennosti právneho poriadku Švajčiarska s právnym poriadkom EÚ. Vzťahuje sa na uznávanie posudzovaní zhody bez ohľadu na pôvod výrobkov s výnimkou ustanovení v kapitole 15 Inšpekcia SVP pre lieky a certifikácia šarží. Tento typ dohody o vzájomnom uznávaní sa zvyčajne označuje ako „rozšírená dohoda o vzájomnom uznávaní“. Prípad Švajčiarska je však ojedinelý.

Rozhodnutím sa prijíma dohoda o vzájomnom uznávaní ako súčasť balíka siedmich dohôd so Švajčiarskom.

HLAVNÉ BODY

Dohoda sa vzťahuje na tieto výrobné odvetvia:

Hlavné prvky dohody:

Táto dohoda nadobudla platnosť až po ratifikácii všetkých týchto siedmich dohôd medzi EÚ a Švajčiarskom:

ODKEDY SA DOHODA UPLATŇUJE?

Dohoda nadobudla platnosť 1. júna 2002.

KONTEXT

Vo svojom uznesení z 21. decembra 1989 vlády krajín EÚ súhlasili so zásadami dohôd o vzájomnom uznávaní. Dňa 21. septembra 1992 poverili Európsku komisiu rokovaniami o dohodách o vzájomnom uznávaní v mene EÚ s určitými krajinami mimo EÚ.

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Dohoda o vzájomnom uznávaní: medzinárodná dohoda, pri ktorej si 2 alebo viaceré krajiny vzájomne uznávajú výsledky posudzovania zhody.
Posudzovanie zhody: postup, pri ktorom sa výrobok pred uvedením na trh testuje, kontroluje a certifikuje s cieľom zabezpečiť jeho súlad s príslušnými právnymi predpismi.
Orgány posudzovania zhody: posudzujú, či výrobok spĺňa príslušné regulatórne alebo legislatívne požiadavky.
Ustanovujúci úrad: úrad so zákonnou právomocou ustanoviť, pozastaviť činnosť, odňať ustanovenie alebo zrušiť pozastavenie činnosti orgánom posudzovania zhody.

HLAVNÉ DOKUMENTY

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o vzájomnom uznávaní vo vzťahu k posudzovaniu zhody – Záverečný akt – Spoločné vyhlásenia – Oznámenie o nadobudnutí platnosti siedmich dohôd uzavretých so Švajčiarskou konfederáciou v oblasti voľného pohybu osôb, leteckej prepravy a pozemnej prepravy, verejného obstarávania, vedeckej a technologickej spolupráce, vzájomného uznávania vo vzťahu k posudzovaniu zhody a obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 369 – 429)

Následné zmeny dohody boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Rozhodnutie Rady a Komisie o dohode o vedeckej a technologickej spolupráci 2002/309/ES, Euratom zo 4. apríla 2002 o uzavretí siedmich dohôd so Švajčiarskou konfederáciou (Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 1 – 5)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb – Záverečný akt – Spoločné vyhlásenia – Oznámenie o nadobudnutí platnosti siedmich dohôd uzavretých so Švajčiarskou konfederáciou v oblasti voľného pohybu osôb, leteckej prepravy a pozemnej prepravy, verejného obstarávania, vedeckej a technologickej spolupráce, vzájomného uznávania vo vzťahu k posudzovaniu zhody a obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2009, s. 71 – 90)

Pozri konsolidované znenie.

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave – Záverečný akt – Spoločné vyhlásenia – Oznámenie o nadobudnutí platnosti siedmich dohôd uzavretých so Švajčiarskou konfederáciou v oblasti voľného pohybu osôb, leteckej prepravy a pozemnej prepravy, verejného obstarávania, vedeckej a technologickej spolupráce, vzájomného uznávania vo vzťahu k posudzovaniu zhody a obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 73 – 90)

Pozri konsolidované znenie.

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o železničnej a cestnej preprave tovaru a osôb – Záverečný akt – Spoločné vyhlásenia – Oznámenie o nadobudnutí platnosti siedmich dohôd uzavretých so Švajčiarskou konfederáciou v oblasti voľného pohybu osôb, leteckej prepravy a pozemnej prepravy, verejného obstarávania, vedeckej a technologickej spolupráce, vzájomného uznávania vo vzťahu k posudzovaniu zhody a obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 91 – 131)

Pozri konsolidované znenie.

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami – Záverečný akt – Spoločné vyhlásenia – Oznámenie o nadobudnutí platnosti siedmich dohôd uzavretých so Švajčiarskou konfederáciou v oblasti voľného pohybu osôb, leteckej prepravy a pozemnej prepravy, verejného obstarávania, vedeckej a technologickej spolupráce, vzájomného uznávania vo vzťahu k posudzovaniu zhody a obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 132 – 368)

Pozri konsolidované znenie.

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o vzájomnom uznávaní vo vzťahu k posudzovaniu zhody – Záverečný akt – Spoločné vyhlásenia – Oznámenie o nadobudnutí platnosti siedmich dohôd uzavretých so Švajčiarskou konfederáciou v oblasti voľného pohybu osôb, leteckej prepravy a pozemnej prepravy, verejného obstarávania, vedeckej a technologickej spolupráce, vzájomného uznávania vo vzťahu k posudzovaniu zhody a obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 369 – 429)

Pozri konsolidované znenie.

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o určitých aspektoch verejného obstarávania – Záverečný akt – Spoločné vyhlásenia – Oznámenie o nadobudnutí platnosti siedmich dohôd uzavretých so Švajčiarskou konfederáciou v oblasti voľného pohybu osôb, leteckej prepravy a pozemnej prepravy, verejného obstarávania, vedeckej a technologickej spolupráce, vzájomného uznávania vo vzťahu k posudzovaniu zhody a obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 430 – 467)

Pozri konsolidované znenie.

Uruguajské kolo mnohostranných obchodných rokovaní (1986 – 1994) – Príloha 1 – Príloha 1A – Dohoda o technických prekážkach obchodu (WTO-GATT 1994) (Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 86 – 99)

Dohoda o Európskom hospodárskom priestore – Záverečný akt – Spoločné vyhlásenia – Vyhlásenia vlád členských štátov Európskeho spoločenstva a štátov EZVO – Úpravy – Schválené zápisnice – Vyhlásenia jednej alebo viacerých zmluvných strán k Dohode o Európskom hospodárskom priestore (Ú. v. ES L 1, 3.1.1994, s. 3 – 522)

Pozri konsolidované znenie.

Uznesenie Rady z 21. decembra 1989 o globálnom prístupe v oblasti posudzovania zhody (Ú. v. ES C 10, 16.1.1990, s. 1 – 2)

Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou – Protokol 1 o zaobchádzaní, uplatniteľnom na určité výrobky – Protokol 2 týkajúci sa výrobkov, podliehajúcich zvláštnym dohodnutiam, zohľadňujúcim rozdiely v nákladoch na poľnohospodárske výrobky, ktoré sú tu zahrnuté – Protokol 3 týkajúci sa definície pojmu „pôvod výrobkov“ a metód administratívnej spolupráce – Protokol 4 o určitých ustanoveniach, týkajúcich sa Írska – Protokol 5 o preclení určitých výrobkov, ktoré podliehajú schéme budovania povinných rezerv, ktoré môže Švajčiarsko uplatňovať na dovoz určitých výrobkov – Záverečný akt – Spoločné vyhlásenia – Jednostranné vyhlásenia – (Ú. v. ES L 300, 31.12.1972, s. 189 – 280)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 24.07.2018