Európsky semester 2018 – odporúčania pre jednotlivé krajiny

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Odporúčania Rady k národným programom reforiem na rok 2018 a vydanie odporúčania Rady o programoch stability a konvergenčných programoch na rok 2018

Oznámenie Komisie [COM(2018) 400 final] – Európsky semester 2018 – Odporúčania pre jednotlivé krajiny

AKÝ JE CIEĽ ODPORÚČANÍ A OZNÁMENIA?

Odporúčania a komunikácia pre jednotlivé krajiny:

HLAVNÉ BODY

Odporúčania Rady, ktoré sú špecifické pre jednotlivé krajiny EÚ, ich podnecujú, aby sa sústredili na aspekty slúžiace ako základ udržateľného a inkluzívneho rastu v dlhodobom horizonte. V niektorých krajinách pretrvávajú problémy zapríčinené finančnou krízou z roku 2008, ktoré je potrebné riešiť.

Keďže hospodárstvo celej EÚ v súčasnosti rastie najrýchlejšie od krízy a úrovne zamestnanosti a investícii sa obnovujú, krajiny musia tieto priaznivé podmienky využiť na zabezpečenie odolnosti svojho hospodárstva v prípade budúceho poklesu.

Oznámenie podnecuje vlády krajín EÚ, aby:

V oznámení sa uvádza, že od zavedenia Európskeho semestra v roku 2011 spravili krajiny EÚ aspoň nejaký pokrok vo viac ako dvoch tretinách odporúčaní Rady pre jednotlivé krajiny na základe návrhu Komisie.

KONTEXT

Komisia zverejňuje odporúčania pre jednotlivé krajiny každú jar a Rada ich prerokúva a eventuálne schvaľuje v lete. Sú súčasťou Európskeho semestra, ktorý je súčasťou ročného cyklu EÚ zameraného na koordináciu hospodárskych a sociálnych politík. Krajinám poskytuje odporúčania ohľadom reálne dosiahnuteľných cieľov za nasledujúcich 12 až 18 mesiacov predtým, než krajiny príjmu politické rozhodnutia na národnej úrovni.

Odporúčania sú prispôsobené situácii v jednotlivých krajinách na základe priorít celej EÚ stanovené v ročnom prieskume rastu zverejnenom 22. novembra 2017 a v odporúčaní k hospodárskej politike eurozóny, ktorú vlády krajín EÚ prijali 14. mája 2018.

HLAVNÉ DOKUMENTY

Odporúčania Rady z 13. júla 2018, ktoré sa týka národného programu reforiem na rok 2018 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady o programoch stability a konvergenčných programoch na rok 2018 pre jednotlivé krajiny EÚ (Ú. v. EÚ C 320, 10.9.2018)

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskej centrálnej banke, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke – Európsky semester 2018 – odporúčania pre jednotlivé krajiny [COM(2018) 400 final, 23.5.2018]

SÚVISIACE DOKUMENTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Správa o konvergencii na rok 2018 [COM(2018) 370 final, 23.5.2018]

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskej centrálnej banke, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke o preskúmaní flexibility v rámci Paktu stability a rastu [COM(2018) 335 final, 23.5.2018]

Odporúčanie Rady zo 14. mája 2018 o hospodárskej politike eurozóny (Ú. v. EÚ C 179, 25.5.2018, s. 1 – 5)

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru: Monitorovanie vykonávania Európskeho piliera sociálnych práv [COM(2018) 130 final, 13.3.2018]

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskej centrálnej banke, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke: Ročný prieskum rastu na rok 2018 [COM(2017) 690 final, 22.11.2017]

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – vytvorenie európskeho piliera sociálnych práv [COM(2017) 250 final, 26.4.2017]

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Prvá časť – Zásady – Hlava I – Druhy a oblasti právomocí Únie – Článok 2 (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 50)

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Prvá časť – Zásady – Hlava I – Druhy a oblasti právomocí Únie – Článok 5 (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 52)

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Tretia časť – Vnútorné politiky a činnosti Únie – Hlava VIII – Hospodárska a menová politika – Článok 119 (pôvodný článok 4 ZES) (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 96 – 97)

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Tretia časť – Vnútorné politiky a činnosti Únie – Hlava VIII – Hospodárska a menová politika – Kapitola 1 – Hospodárska politika – Článok 121 (pôvodný článok 99 ZES) (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 97 – 98)

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Tretia časť – Vnútorné politiky a činnosti Únie – Hlava VIII – Hospodárska a menová politika – Kapitola 1 – Hospodárska politika – Článok 126 (pôvodný článok 104 ZES) (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 99 – 102)

Posledná aktualizácia 08.10.2018