Vykonávanie iniciatívy na podporu malých a stredných podnikov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Vykonávacie rozhodnutie 2014/660/EÚ – vzor dohody o financovaní príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka na spoločné finančné nástroje pre neobmedzené záruky a sekuritizáciu v prospech malých a stredných podnikov

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

Jeho cieľom je zaručiť:

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Rozhodnutím sa stanovuje vzor dohody o financovaní príspevku:

Pravidlá

Pravidlá vzoru dohody o financovaní sú stanovené v prílohe k rozhodnutiu. Týkajú sa niekoľkých prvkov vrátane:

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 13. septembra 2014.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Spoločná neobmedzená záruka: poskytuje neobmedzené záruky za portfólio a plánovanú čiastočnú kapitálovú úľavu bankám na vytvorenie nových portfólií úverov. Následne originátori prenesú prospech z nástroja na MSP vo forme prijatia klientov s vyšším rizikom, nižších požiadaviek na kolaterál a/alebo zníženia cien.
Sekuritizácia: transakcie kryté portfóliom existujúcich úverov. Originátori výslovne súhlasia s realizáciou nového financovania EÚ v prospech MSP v príslušných regiónoch v súlade s kritériami oprávnenosti, ktorými fondy EÚ prispeli k štruktúre.
Nové dlhové financovanie: nové úvery, lízingy alebo záruky pre konečných prijímateľov, ktoré vytvoril finančný sprostredkovateľ najneskôr do 31. decembra 2023 v súlade s podmienkami stanovenými v operačných dohodách.

HLAVNÝ DOKUMENT

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/660/EÚ z 11. septembra 2014 o vzore dohody o financovaní príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka na spoločné finančné nástroje pre neobmedzené záruky a sekuritizáciu v prospech malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 271, 12.9.2014, s. 58 – 92)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 289 – 302)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104 – 173)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME) (2014 – 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1639/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 33 – 49)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338 – 436)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1 – 337)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1 – 96)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 01.02.2019