Dohoda EÚ a USA v oblasti poistenia a zaistenia

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Dvojstranná dohoda medzi EÚ a Spojenými štátmi o prudenciálnych opatreniach v oblasti poistenia a zaistenia

Rozhodnutie (EÚ) 2017/1792 o podpise v mene EÚ a predbežnom vykonávaní dvojstrannej dohody medzi EÚ a Spojenými štátmi o prudenciálnych opatreniach týkajúcich sa poistenia a zaistenia

Rozhodnutie (EÚ) 2018/539 o uzavretí dvojstrannej dohody medzi EÚ a Spojenými štátmi o prudenciálnych opatreniach týkajúcich sa poistenia a zaistenia

AKÝ JE CIEĽ DOHODY A ROZHODNUTIA?

HLAVNÉ BODY

Dohodou sa:

DÁTUM NADOBUDNUTIA PLATNOSTI

Dohoda nadobudla platnosť 4. apríla 2018, hoci sa predbežne vykonávala už od 7. novembra 2017.

KONTEXT

HLAVNÉ POJMY

Zaisťovateľ: spoločnosť, ktorá poskytuje finančnú ochranu poisťovniam.
Kolaterál: aktíva, ako napríklad peňažné prostriedky a akreditívy.

HLAVNÉ DOKUMENTY

Dvojstranná dohoda medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o prudenciálnych opatreniach v oblasti poistenia a zaistenia (Ú. v. EÚ L 258, 6.10.2017, s. 4 – 21)

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/1792 z 29. mája 2017 o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní dvojstrannej dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o prudenciálnych opatreniach týkajúcich sa poistenia a zaistenia (Ú. v. EÚ L 258, 6.10.2017, s. 1 – 2)

Následné zmeny rozhodnutia (EÚ) 2017/1792 boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/539 z 20. marca 2018 o uzavretí dvojstrannej dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o prudenciálnych opatreniach týkajúcich sa poistenia a zaistenia (Ú. v. EÚ L 90, 6.4.2018, s. 36 – 37)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Oznámenie o nadobudnutí platnosti dvojstrannej dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o prudenciálnych opatreniach týkajúcich sa poistenia a zaistenia (Ú. v. EÚ L 91, 9.4.2018, s. 1)

Oznámenie o predbežnom vykonávaní dvojstrannej dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o prudenciálnych opatreniach týkajúcich sa poistenia a zaistenia (Ú. v. EÚ L 288, 7.11.2017, s. 1)

Posledná aktualizácia 28.09.2020