Zodpovedné obchodovanie s nerastnými surovinami s pôvodom vo vysokorizikových a konfliktných oblastiach

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) 2017/821 o povinnostiach dovozcov cínu, tantalu a volfrámu, ich rúd a zlata z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Cieľom tohto nariadenia EÚ je:

HLAVNÉ BODY

V politicky nestabilných oblastiach môže obchodovanie s nerastnými surovinami, ako je cín, volfrám, tantal a zlato, slúžiť na financovanie ozbrojených skupín, viesť k nútenej práci alebo inému porušovaniu ľudských práv a podporovať korupciu a pranie špinavých peňazí.

Tieto tzv. konfliktné nerastné suroviny sa následne používajú na výrobu predmetov každodennej potreby, napríklad mobilných telefónov alebo automobilov, alebo na výrobu šperkov.

Náležitá starostlivosť

Pojem náležitá starostlivosť znamená konať s primeranou starostlivosťou a preskúmať problém pred prijatím rozhodnutia. Ide o prebiehajúci, proaktívny a reaktívny proces, prostredníctvom ktorého spoločnosti zavádzajú systémy a procesy umožňujúce identifikovať, riadiť a hlásiť riziká, ktoré sa vyskytujú v ich dodávateľskom reťazci.

V prípade nerastných surovín, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, to znamená, že spoločnosti musia kontrolovať, či suroviny, ktoré nakupujú, sa získavajú zodpovedne a či nákupom neprispievajú ku konfliktu alebo iným súvisiacim nelegálnym činnostiam.

Spoločnosti, ktoré používajú postupy náležitej starostlivosti, si najprv overujú rizikovosť získavania surovín z nestabilnej alebo konfliktom zasiahnutej oblasti. Posudzujú pravdepodobnosť toho, či by tieto suroviny mohli slúžiť na financovanie konfliktu, nútenej práce alebo iných rizík uvedených v tomto nariadení. Preverením svojich dodávateľských reťazcov sa môžu uistiť, či tieto riziká riadia zodpovedne.

Nariadenie vychádza z usmernenia OECD o náležitej starostlivosti z roku 2011, ktoré ustanovuje medzinárodný referenčný rámec pre náležitú starostlivosť v dodávateľskom reťazci, a zo spoločného oznámenia „Zodpovedné získavanie nerastných surovín s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach: Smerom k integrovanému prístupu EÚ“ z roku 2014.

V zmysle tohto nariadenia sú dovozcovia EÚ dovážajúci nerastné suroviny povinní:

Príslušné orgány krajín EÚ musia vykonávať kontroly, aby zabezpečili, že dovozcovia EÚ dovážajúci nerastné suroviny a kovy dodržiavajú svoje povinnosti týkajúce sa náležitej starostlivosti.

Schémy náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci

Vlády, priemyselné združenia a zoskupenia zainteresovaných organizácií, ktoré majú zavedené schémy náležitej starostlivosti, môžu požiadať Európsku komisiu, aby uznala ich schému ako zodpovedajúcu tomuto nariadeniu.

Komisia zriadi register uznaných schém náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci, ktorý bude verejne dostupný na internete, a zostaví zoznam globálnych zodpovedných taviarní a rafinérií.

Usmernenia

Komisia na základe konzultácií s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť a OECD vypracuje príručku pre firmy obsahujúcu informácie týkajúce sa identifikovania oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí.

Preskúmanie

Do 1. januára 2023 a potom každé tri roky Komisia preskúma fungovanie a účinnosť nového systému a jeho vplyvu a navrhne nové opatrenia, ktoré umožnia trvalo zabezpečiť globálny dodávateľský reťazec nerastných surovín.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Dovozcovia EÚ sú povinní plniť povinnosti stanovené v tomto nariadení od 1. januára 2021, no Európska komisia vyzýva všetky spoločnosti, ktorých sa toto nariadenie týka, aby náležitú starostlivosť začali vykonávať pred týmto termínom.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Taviarne a rafinérie: fyzické alebo právnické osoby vykonávajúce formy extraktnej metalurgie, ktorých súčasťou sú postupy spracovania s cieľom vyrobiť z nerastnej suroviny kov.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/821 zo 17. mája 2017, ktorým sa ustanovujú povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov Únie dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach (Ú. v. EÚ L 130, 19.5.2017, s. 1 – 20)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Spoločné oznámenie Európskemu parlamentu a Rade – Zodpovedné získavanie nerastov s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach: Smerom k integrovanému prístupu EÚ [JOIN(2014) 8 final, 5.3.2014]

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Iniciatíva v oblasti surovín: zabezpečovanie našich nevyhnutných potrieb pre rast a zamestnanosť v Európe [KOM(2008) 699 v konečnom znení, 4.11.2008]

Posledná aktualizácia 07.12.2017