Prístupnosť webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

HLAVNÉ BODY

Členské štáty EÚ musia zabezpečiť, aby boli webové sídla a mobilné aplikácie subjektov verejného sektora „prístupnejšie“, najmä pre osoby so zdravotným postihnutím, a to tak, že zabezpečia ich „vnímateľnosť, ovládateľnosť, zrozumiteľnosť a robustnosť“. Norma o prístupnosti je vymedzená v harmonizovanej európskej norme EN 301 549 v3.2.1 (2021-03). Časti normy, ktoré sú relevantné z hľadiska danej smernice, sú uvedené v prílohe A k norme.

Subjekty verejného sektora musia pravidelne poskytovať podrobné, komplexné a jasné vyhlásenie o prístupnosti, kde uvedú, nakoľko sú ich webové sídla a mobilné aplikácie v súlade s touto smernicou, vrátane:

Európska komisia vo vykonávacom rozhodnutí (EÚ) 2018/1523, ktoré je vykonávacím aktom, stanovuje vzorové vyhlásenie o prístupnosti.

Členské štáty tiež musia:

Členské štáty EÚ môžu zachovať alebo prijať právne predpisy, ktoré prekračujú minimálne požiadavky tejto smernice.

Výnimky

Smernica sa nevzťahuje na verejnoprávnych vysielateľov ani mimovládne organizácie, ktoré neposkytujú základné služby verejnosti alebo osobitne ľudom so zdravotným postihnutím. Nevzťahuje sa ani na tieto prvky obsahu:

Členské štáty môžu vyňať webové sídla a mobilné aplikácie škôl, materských škôl alebo jaslí okrem ich obsahu súvisiaceho so základnými administratívnymi funkciami.

Monitorovanie

Členské štáty musia monitorovať súlad so smernicou pomocou metodiky, ktorú Komisia prijala 11. októbra 2018. Metodika ustanovená vo vykonávacom rozhodnutí (EÚ) 2018/1524 zahŕňa:

Podávanie správ

Členské štáty predložia Komisii do 23. decembra 2021 a následne každé tri roky správu prezentujúcu výsledky monitorovania a informácie o uplatňovaní vynucovacieho konania. Prvá správa sa bude tiež vzťahovať na:

Obsah všetkých správ bude uverejnený v prístupnom formáte. Komisia preskúma uplatňovanie tejto smernice do 23. júna 2022.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 22. decembra 2016 a do vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov mala byť transponovaná do 23. septembra 2018. Tieto opatrenia mali členské štáty uplatňovať takto:

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (Ú. v. EÚ L 327, 2.12.2016, s. 1 – 15)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1339 z 11. augusta 2021, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2018/2048, pokiaľ ide o harmonizovanú normu pre webové sídla a mobilné aplikácie (Ú. v. EÚ L 289, 12.8.2021, s. 53 – 55)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/2048 z 20. decembra 2018 o harmonizovanej norme pre webové sídla a mobilné aplikácie vypracovanej na podporu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 (Ú. v. EÚ L 327, 21.12.2018, s. 84 – 86)

Následné zmeny rozhodnutia Komisie (EÚ) 2018/2048 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1523 z 11. októbra 2018, ktorým sa stanovuje vzorové vyhlásenie o prístupnosti v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (Ú. v. EÚ L 256, 12.10.2018, s. 103 – 107)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1524 z 11. októbra 2018, ktorým sa stanovuje metodika monitorovania a pokyny na podávanie správ členskými štátmi v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (Ú. v EÚ L 256, 12.10.2018, s. 108 – 116)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 27.10.2021