Európsky príkaz na zablokovanie účtov pre vymáhanie pohľadávok medzi krajinami EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 655/2014 – európsky príkaz na zablokovanie účtov

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Jeho cieľom je uľahčiť vymáhanie pohľadávok medzi krajinami EÚ v občianskych a obchodných veciach.

Nariadenie zavádza nové konanie, ktoré umožňuje súdu v jednej krajine EÚ zmraziť finančné prostriedky na bankovom účte dlžníka v inej krajine EÚ.

HLAVNÉ BODY

Zavádza sa európske konanie, na základe ktorého môže veriteľ dosiahnuť vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov (EAPO), ktorým sa blokujú finančné prostriedky dlžníka na bankovom účte alebo účtoch v inej krajine (krajinách) EÚ.

Rozsah pôsobnosti

EAPO je dostupný občanom a podnikom:

Vzťahuje sa na finančné pohľadávky v občianskych a obchodných veciach s vylúčením týchto vecí:

Vylúčené sú tiež niektoré kategórie osobitne chránených bankových účtov.

EAPO nie je dostupný pre veriteľov alebo bankové účty so sídlom v Dánsku alebo v Spojenom kráľovstve (1).

Konanie na dosiahnutie vydania EAPO

Uznanie, vykonateľnosť a výkon EAPO

Záruky pre dlžníka

S cieľom vyvážiť absenciu predchádzajúceho vypočutia dlžníka existujú pre dlžníka tieto záruky proti zneužitiu EAPO:

Tlačivá

Pre EAPO je vyhradených spolu deväť tlačív. Ich obsah určuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1823.

Všeobecné pravidlá

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie sa uplatňuje od 18. januára 2017 s výnimkou článku 50, ktorý sa uplatňuje od 18. júla 2016. Článok 50 sa týka informácií, ktoré majú krajiny EÚ poskytnúť, napríklad o súdoch určených na vydanie (článok 6 ods. 4) a orgánoch určených na vykonanie EAPO.

KONTEXT

Nariadenie vychádza zo Zelenej knihy o zlepšení účinnosti výkonu rozsudkov v EÚ. Európska komisia v nej opísala, ako roztrieštenosť vnútroštátnych pravidiel pre výkon negatívne ovplyvňuje vymáhanie pohľadávok v EÚ, a uviedla, že veriteľ, ktorý sa snaží vymôcť peňažnú pohľadávku v Európe, sa to v praxi najčastejšie pokúsi urobiť prostredníctvom návrhov vo veci výkonu proti bankovému účtu dlžníka, pričom takéto konania existujú vo väčšine krajín EÚ.

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 59 – 92)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1823 z 10. októbra 2016, ktorým sa stanovujú tlačivá uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 o zavedení konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 283, 19.10.2016, s. 1 – 48)

Následné zmeny a doplnenia nariadenia (EÚ) 2016/1823 boli zahrnuté do základného textu. Toto konsolidované znenie má len dokumentárnu hodnotu.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch („doručovanie písomností“) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000 (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2007, s. 79 – 120)

Pozri konsolidované znenie.

Zelená kniha o zlepšení účinnosti výkonu rozsudkov v Európskej únii: zablokovanie bankových účtov [KOM(2006) 618 v konečnom znení z 24. októbra 2006]

Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 174, 27.6.2001, s. 1 – 24)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 04.12.2017(1) Spojené kráľovstvo vystupuje z Európskej únie a od 1. februára 2020 je treťou krajinou (krajinou mimo EÚ).