Tvorba štatistiky trvalých plodín EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 1337/2011 o európskej štatistike trvalých plodín

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Zavádzajú sa ním pravidlá tvorby európskej štatistiky trvalých plodín*. Napríklad ide o vinič, olivy a ovocie pestované na stromoch alebo kríkoch.

Zrušuje sa ním Nariadenie (EHS) č. 357/79 o štatistických zisťovaniach plôch vinohradov a Smernica 2001/109/ES o štatistike produkčného potenciálu sadov – ide o oblasti, kde sa podmienky produkcie a trhové podmienky od nadobudnutia účinnosti týchto aktov výrazne zmenili.

HLAVNÉ BODY

Nariadením sa stanovujú pravidlá tvorby štatistiky týchto trvalých plodín:

Krajiny EÚ sa môžu rozhodnúť viesť štatistiku o jabloniach, hruškách a broskyniach na produkciu plodov na priemyselné spracovanie a o viniči na produkciu stolového hrozna.

Štatistika trvalých plodín musí reprezentovať aspoň 95 % celkovej vysadenej plochy, ktorej produkcia je určená v celom rozsahu alebo prevažne pre trh s príslušnou trvalou plodinou v každej krajine EÚ.

Krajiny EÚ môžu vylúčiť poľnohospodárske podniky, ktorých plocha je menšia ako prahová hodnota 0,2 hektára (ha) na každú trvalú plodinu a ktoré produkujú v celom rozsahu alebo prevažne pre trh v každej krajine EÚ. Ak je plocha, ktorú zaberajú takéto poľnohospodárske podniky, menšia ako 5 % celkovej vysadenej plochy jednotlivej plodiny, krajiny môžu túto prahovú hodnotu zvýšiť – za predpokladu, že to nepovedie k vylúčeniu viac než dodatočných 5 % celkovej vysadenej plochy jednotlivej plodiny.

Krajiny EÚ, ktorých minimálna vysadená plocha predstavuje 1 000 hektárov pre každú jednotlivú plodinu, predložia v priebehu roku 2012 a následne každých päť rokov údaje uvedené v prílohe I nariadenia.

Krajiny, ktorých minimálna vysadená plocha predstavuje 500 hektárov viniča určeného na iné účely, predložia v priebehu roku 2015 a následne každých päť rokov údaje uvedené v prílohe II nariadenia.

Ak krajiny EÚ vykonávajú výberové zisťovania s cieľom získať údaje o trvalých plodinách, musia zabezpečiť, aby variačný koeficient údajov neprekročil na vnútroštátnej úrovni 3 % v prípade vysadenej plochy pre každú jednotlivú plodinu.

Štatistika viniča určeného na iné účely (než stolové hrozno) sa zostavuje pomocou dostupných údajov dostupných vo vinohradníckom registri.

Údaje týkajúce sa iných trvalých plodín, než viniča určeného na iné účely sa uvádzajú podľa územných jednotiek vychádzajúcich z klasifikácie NUTS* 1, pokiaľ nie je v nariadení stanovené menej podrobné členenie. Údaje týkajúce sa viniča určeného na iné účely sa uvádzajú podľa územných jednotiek vychádzajúcich z klasifikácie NUTS 2.

Všetky údaje sa posielajú Európskej komisii (Eurostatu) do 30. septembra roku, ktorý nasleduje po referenčnom období.

Komisia (Európska komisia) do 31. decembra 2018 a následne každý piaty rok preskúma uplatňovanie právnych predpisov.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 2012. Určitým krajinám EÚ – ktorých vnútroštátne štatistické systémy vyžadovali podstatné úpravy – mohla byť udelená výnimka z uplatňovania tohto nariadenia do 31. decembra 2012 a naďalej uplatňovali smernicu 2001/109/ES.

HLAVNÉ POJMY

Trvalá plodina: plodina, ktorá sa nepestuje systémom osevného postupu, je na danej pôde pestovaná počas dlhého obdobia a zber produkcie trvá počas niekoľkých rokov, a ktorá je iná ako trvalé pasienky.
NUTS: nomenklatúra územných jednotiek. NUTS 1 = veľké socioekonomické regióny, napr. nemecké Länder, belgické regióny, poľské regióny, rumunské makroregióny; NUTS 2 = základné regióny na uplatňovanie regionálnych politík, napr. belgické provincie, dánske regióny, české regióny (kraje).

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1337/2011 z 13. decembra 2011 o európskej štatistike trvalých plodín a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 357/79 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/109/ES (Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2011, s. 7 – 20)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 1337/2011 boli zapracované do pôvodného dokumentu. Tento konsolidovaný text slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 20.03.2018