Urýchlenie digitálnej transformácie verejných správ v EÚ – akčný plán na roky 2016 – 2020

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Oznámenie Európskej komisie [COM(2016) 179 final] – Akčný plán EÚ pre elektronickú verejnú správu

Článok 197 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)

Článok 41 Charty základných práv Európskej únie

AKÝ JE CIEĽ OZNÁMENIA, ČLÁNKOV ZMLUVY A CHARTY?

Od roku 2005 Európska komisia prijala akčné plány EÚ pre elektronickú verejnú správu na podporu modernizácie verejných správ v celej Európskej únii. Ich cieľom je podpora koordinácie, spolupráce a spoločných opatrení EÚ v súvislosti s elektronickou verejnou správou.

Najnovší akčný plán si kladie za cieľ zabezpečiť podporu pre administratívne postupy, zlepšiť kvalitu služieb a zvýšiť efektívnosť využívaním digitálnych technológií v plnej miere. Ďalej sa zameriava na zníženie administratívneho zaťaženia podnikov a občanov prostredníctvom rýchlejšej, praktickejšej a lacnejšej interakcie, čo vedie k ďalším ekonomickým a sociálnym výhodám pre spoločnosť ako celok.

Podľa článku 197 ZFEÚ môže Únia podporovať úsilie členských štátov, aby zlepšovali svoju administratívnu kapacitu na vykonávanie práva Únie.

Podľa článku 41 Charty základných práv Európskej únie má každý právo na:

HLAVNÉ BODY

Akčný plán sa riadi víziou, že do roku 2020 by sa orgány verejnej správy a verejné inštitúcie v Európskej únii mali stať otvorenými, efektívnymi a inkluzívnymi, pričom budú zabezpečovať bezhraničné, personalizované, ľahko použiteľné, digitálne verejné služby pre všetkých občanov a podniky.

Využívajú sa inovačné prístupy s cieľom vytvárať a poskytovať lepšie služby v súlade s potrebami a požiadavkami občanov a podnikov. Orgány verejnej správy využívajú príležitosti, ktoré vyplývajú z nového digitálneho prostredia s cieľom uľahčiť ich interakciu so zainteresovanými stranami, ako aj ich vzájomnú interakciu.

Prostredníctvom tohto akčného plánu sa má spojiť úsilie zamerané na odstránenie existujúcich digitálnych prekážok na ceste k jednotnému digitálnemu trhu. Nemá vyčlenený osobitný rozpočet, ale pomáha koordinovať zdroje dostupné pre krajiny EÚ prostredníctvom rôznych programov EÚ. Iniciatívy v rámci plánu vychádzajú z týchto zásad:

Tento 20-bodový akčný plán sa opiera o 3 piliere a stanovuje cieľový dátum pre dokončenie každého opatrenia.

Pilier I: Modernizácia verejnej správy pomocou IKT

Opatrenia v tomto pilieri sa zameriavajú na zlepšenie účinnosti a efektívnosti verejnej správy, ktoré sú v súčasnej ekonomickej klíme a kontexte rozpočtových úsporných opatrení kľúčové, a to pomocou kľúčových digitálnych nástrojov:

1. V roku 2019: podpora prechodu členských štátov EÚ na plne elektronické verejné obstarávanie a používanie registrov zmlúv.

2. V roku 2016: urýchliť zavádzanie služieb eIDAS.

3. V roku 2018: zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť infraštruktúry cezhraničných digitálnych služieb.

4. V rokoch 2016 – 2019: predložiť revidovanú verziu európskeho rámca interoperability (EIF) a podporiť jeho využívanie členskými štátmi EÚ.

5. V roku 2017: koordinovať vývoj prototypu európskeho katalógu noriem IKT v oblasti verejného obstarávania.

6. V rokoch 2016 – 2019: postupne zaviesť zásadu „digitálne služby ako štandard“ a zásadu „stačí len raz“, elektronickú fakturáciu a elektronické verejné obstarávanie a posúdiť dôsledky možného zavedenia zásady aktualizácie systémov.

Pilier II: Zabezpečenie cezhraničnej mobility prostredníctvom verejných digitálnych služieb

Porovnávanie v minulých rokoch ukázalo, že elektronická verejná správa a služby v rámci EÚ výrazne zaostávajú za národnými službami, pričom dostupnosť a kvalita ponúkaných služieb nerezidentom je nedostatočná. Napríklad štúdium v inej krajine môže ešte pred zápisom zahŕňať procesy spracovania papierovej prihlášky a osobné stretnutia.

Opatrenia v tomto pilieri sa zameriavajú na zjednodušenie mobility a prístupu k digitálnym verejným službám naprieč hranicami pre občanov a podniky v interoperabilnej EÚ:

7. V roku 2017: predložiť návrh na zriadenie jednotnej digitálnej brány.

8. V roku 2016: z Európskeho portálu elektronickej justície vytvoriť jednotné kontaktné miesto.

9. V roku 2017: zabezpečiť povinné prepojenie všetkých obchodných registrov členských štátov EÚ.

10. V roku 2019: ďalej rozvinúť elektronické prepojenie insolvenčných registrov.

11. V roku 2017: predstaviť iniciatívu na využívanie digitálnych riešení počas celého životného cyklu podniku.

12. V roku 2016: rozšíriť jednotný elektronický mechanizmus registrácie a platieb DPH.

13. V roku 2016: spustiť pilotný projekt týkajúci sa zásady „stačí len raz“ pre podniky.

14. V roku 2018: vytvoriť jednotné kontaktné miesto na účely vykazovania v námornej doprave a digitalizovať elektronické prepravné dokumenty.

15. V roku 2019: dokončiť zriadenie systému elektronickej výmeny informácií o sociálnom zabezpečení.

16. V roku 2017: ďalej rozvíjať Európsky portál pre pracovnú mobilitu EURES.

17. V rokoch 2016 – 2018: podporiť členské štáty v rozvoji cezhraničných služieb elektronického zdravotníctva.

Pilier III: Uľahčenie digitálnej interakcie s občanmi a podnikmi

Opatrenia v tomto pilieri sa zameriavajú na zlepšenie využívania digitálnych verejných služieb občanmi a podnikmi. Zámerom je zlepšiť používateľskú skúsenosť napríklad prostredníctvom personalizácie v súlade s pravidlami ochrany súkromia a údajov. To sa môže dosiahnuť zapojením samotných používateľov do projektovania, vytvárania a poskytovania verejných služieb.

Niektoré z najvplyvnejších opatrení zahŕňajú zavedenie systému elektronickej identifikácie a dôveryhodných služieb (služby eIDAS), plnenie zásady „stačí len raz“ a opätovné využívanie infraštruktúry digitálnych služieb vo forme modulov pre cezhraničné verejné služby. Niektoré opatrenia sa osobitne zaoberajú vlastnou digitálnou transformáciou Komisie.

Opatrenia v tomto pilieri zahŕňajú:

18. V roku 2019: posúdiť možnosť uplatnenia zásady „stačí len raz“ pre občanov v cezhraničnom kontexte.

19. V rokoch 2016 – 2020: zrýchliť využívanie dátovej infraštruktúry podľa smernice INSPIRE.

20. V roku 2018: zmeniť webové stránky EÚ s cieľom podporiť účasť občanov a podnikov na programoch a tvorbe politiky.

Na dosiahnutie týchto cieľov a na prispôsobenie sa rýchlo sa meniacemu technologickému prostrediu budú možno potrebné ďalšie kroky.

Komisia zároveň zriadila riadiaci výbor pre akčný plán pre elektronickú verejnú správu zložený zo zástupcov členských štátov s cieľom koordinovať účinné vykonávanie a monitorovanie akčného plánu, ako aj posudzovať a vyberať nové opatrenia.

Hoci plán nebude mať k dispozícii osobitný rozpočet, finančné prostriedky získa z rôznych programov EÚ. Ak financovanie pochádza zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ, je podmienené tým, že príslušné krajiny dodržiavajú postupy správy hospodárskych záležitostí EÚ.

KONTEXT

Digitálna transformácia verejnej správy uľahčuje interakciu podnikov s verejnými správami v celej EÚ, aby mohli ľahko využiť nové trhy. Znižuje aj administratívnu záťaž občanov, ktorí chcú žiť, pracovať, študovať alebo odísť do dôchodku v inej krajine EÚ.

Digitálne verejné služby sú rozhodujúce pre znižovanie administratívnej záťaže občanov a podnikov tým, že sa ich interakcia s orgánmi verejnej správy stáva rýchlejšou a efektívnejšou, praktickejšou a transparentnejšou, ako aj lacnejšou.

Akčný plán pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020 sa zameriava na riešenie problémov, s ktorými sa stretávajú občania, podniky a verejné správy prostredníctvom strategických cieľov stanovených v stratégii jednotného digitálneho trhu v Európe:

Dynamický akčný plán

Strednodobé hodnotenie akčného plánu pre elektronickú verejnú správu na roky 2011 – 2015 obsahovalo odporúčanie, aby sa súčasný akčný plán vymanil z 5-ročnej statickej iniciatívy smerom k flexibilnejšiemu a iteratívnemu prístupu. Dynamicky sa vyvíjajúci akčný plán pre elektronickú verejnú správu sa opiera o digitálnu platformu spolupráce nazývanú eGovernment4EU. Zhromažďuje konkrétne nápady opatrení od všetkých zainteresovaných strán. V rámci strednodobého preskúmania jednotného digitálneho trhu 5 boli už do akčného plánu zaradené nové opatrenia, pričom sa doň môžu ešte pridať nové opatrenia.

Nad rámec akčného plánu

Ministerské vyhlásenie z Tallinu o elektronickej verejnej správe z roku 2017 predstavuje silný politický záväzok európskych krajín (z EÚ a EZVO) ďalej urýchliť digitálnu transformáciu verejnej správy v súlade so zásadami akčného plánu pre elektronickú verejnú správu. Hoci uznáva úlohu akčného plánu EÚ pre elektronickú verejnú správu z roku 2016 v tejto transformácii, vyzýva na vytvorenie základu pre ďalší digitálny vývoj a spoločné činnosti po roku 2020 šírením digitalizácie vo všetkých oblastiach politiky a zabezpečením toho, aby boli služby zamerané na koncových používateľov.

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ DOKUMENTY

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Časť III – Hlava XXIV – Administratívna spolupráca – článok 197 (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 136)

Charta základných práv Európskej únie – Hlava V – Občianske práva – článok 41 – Právo na dobrú správu vecí verejných (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 401 – 402)

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Akčný plán EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020 – Urýchlenie digitálnej transformácie verejnej správy [COM(2016) 179 final, 19.4.2016]

Posledná aktualizácia 03.04.2018