Amsterdamská zmluva

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Amsterdamská zmluva, ktorá mení Zmluvu o Európskej únii

AKÝ JE CIEĽ TEJTO ZMLUVY?

HLAVNÉ BODY

Zmluvou si EÚ kladie tieto ciele:

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP)

Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach

Užšia spolupráca

Vlády EÚ, ktoré si želajú užšiu spoluprácu v určitých oblastiach politiky, tak môžu urobiť za predpokladu, že spolupráca:

Víza, azyl, prisťahovalectvo a iné politiky týkajúce sa voľného pohybu osôb

Zamestnanosť

Inštitucionálne otázky

Sankcie

Vlády EÚ môžu pozastaviť práva členskej krajiny vyplývajúce z tejto zmluvy EU vrátane práva hlasovať o legislatívnych návrhoch, ak sa domnievajú, že došlo k „závažnému a pretrvávajúcemu porušeniu“ základných zásad EÚ.

Zjednodušenie

Zmluvou sa zjednodušujú rozličné zmluvy EÚ, a to zmenou alebo vypustením viac ako 50 zastaraných článkov a prečíslovaním zvyšných článkov v záujme ich lepšej zrozumiteľnosti.

ODKEDY SA ZMLUVA UPLATŇUJE?

Zmluva bola podpísaná 2. októbra 1997 a nadobudla účinnosť 1. mája 1999.

HLAVNÝ DOKUMENT

Amsterdamská zmluva, ktorá mení Zmluvu o Európskej únii, zmluvy o založení Európskych spoločenstiev a niektoré súvisiace akty (Ú. v. EÚ C 340, 10.11.1997, s. 1 – 144)

Posledná aktualizácia 04.04.2018(1) Spojené kráľovstvo vystupuje z Európskej únie a od 1. februára 2020 je treťou krajinou (krajinou mimo EÚ).