Zmluva o Európskom spoločenstve pre atómovú energiu (Euratom)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Zmluva o Európskom spoločenstve pre atómovú energiu

AKÝ JE CIEĽ TEJTO ZMLUVY?

Ako je zrejmé z formulácie hlavy II, cieľom Zmluvy o Euratome je „podpora pokroku v oblasti jadrovej energie“.

Cieľom v rámci spoločného trhu s jadrovou energiou je predovšetkým:

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Zmluva je prísne obmedzená na civilné (nevojenské) použitie jadrovej energie.

Štruktúra zmluvy

V hlave I sa stanovuje osem úloh zverených Euratomu a v hlave II sa následne rozvíjajú osobitné pravidlá:

Hlavy III a IV sú venované inštitúciám a financiám:

V piatej hlave sa upravujú všeobecné pravidlá a v šiestej hlave pravidlá, ktoré sa týkajú počiatočného obdobia (zriaďovanie inštitúcií, pravidlá počiatočného uplatňovania a prechodné pravidlá).

Zmluva tiež obsahuje päť príloh, ktoré sa venujú:

ODKEDY SA ZMLUVA UPLATŇUJE?

Zmluva bola podpísaná 25. marca 1957 a nadobudla účinnosť 1. januára 1958.

KONTEXT

Zmluva o Európskom spoločenstve pre atómovú energiu (ESAE, viac známe ako „Euratom“) bola podpísaná v Ríme v roku 1957 spolu so Zmluvou o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS) šiestimi zakladajúcimi krajinami Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO). Zmluva o EHS a Zmluva o ESAE sa niekedy nazývajú „Rímske zmluvy“, zatiaľ čo názvom „Rímska zmluva“ sa označuje zmluva o EHS.

Na rozdiel od Zmluvy o EHS sa v Zmluve o Euratome nikdy nevykonali veľké zmeny a je aj naďalej účinná. Euratom sa nikdy nezlúčil s Európskou úniou, a teda si zachováva oddelenú právnu subjektivitu napriek tomu, že má tých istých členov.

Zmluva o Euratome tvorí spolu so Zmluvou o Európskej únii (ZEÚ)Zmluvou o fungovaní EÚ (ZFEÚ) súčasť primárneho práva EÚ ako jedna z jej aktívnych zmlúv.

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu z 25. marca 1957 – konsolidované znenie (Ú. v. EÚ C 203, 7.6.2016, s. 1 – 112)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu z 25. marca 1957 (neuverejnená v úradnom vestníku)

Zmluva o zlúčení z 8. apríla 1965 [Ú. v. ES 152, 13.7.1967, s. 2 – 17 (DE, FR, IT, NL)]

Maastrichtská zmluva zo 7. februára 1992 (Ú. v. ES C 191, 29.7.1992, s. 1 – 112)

Lisabonská zmluva z 13. decembra 2007 (Ú. v. EÚ C 306, 17.12.2007, s. 1 – 271)

Posledná aktualizácia 25.05.2018