Presadzovanie pravidiel EÚ pre agropotravinový reťazec

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) 2017/625 – úradné kontroly v celom agropotravinovom reťazci

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

HLAVNÉ BODY

Agropotravinový reťazec

Nariadenie obsahuje pravidlá o úradných kontrolách vykonávaných vo všetkých potravinárskych a krmivárskych podnikoch, od prvotných výrobcov až po maloobchodníkov a zásobovateľov, ale aj u šľachtiteľov rastlín a zvierat, pestovateľov/chovateľov a obchodníkov.

Rozsah pôsobnosti

Systém založený na riziku

Dobré životné podmienky zvierat

Spolupráca medzi krajinami EÚ

Transparentnosť

Vnútroštátne orgány musia vydávať výročné správy.

Financovanie

Pravidlami výpočtu poplatkov za úradné kontroly sa zabezpečí, aby krajiny EÚ riadne financovali svoje kontrolné systémy, a aby poplatky neprekračovali náklady na vykonávanie úradných kontrol.

Dočasné opatrenia COVID-19

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 14. decembra 2019, pokiaľ ide o väčšinu článkov nariadenia, ako sú články o rozsahu pôsobnosti, vymedzení pojmov, pravidlách pre príslušné orgány, financovaní úradných kontrol a opatreniach na presadzovanie práva príslušných orgánov.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1 – 142)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) 2017/625 boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/466 z 30. marca 2020 o dočasných opatreniach na obmedzenie rizík pre zdravie ľudí, zvierat a rastlín a pre dobré životné podmienky zvierat počas určitých vážnych narušení kontrolných systémov členských štátov v dôsledku ochorenia spôsobeného koronavírusom (COVID-19) (Ú. v. EÚ L 98, 31.3.2020, s. 30 – 33)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1014 z 12. júna 2019, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa minimálnych požiadaviek na hraničné kontrolné stanice vrátane inšpekčných stredísk a formátu, kategórií a skratiek používaných na zaradenie hraničných kontrolných staníc a kontrolných miest do zoznamu (Ú. v. EÚ L 165, 21.6.2019, s. 10 – 22)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1012 z 12. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 stanovením odchýlok od pravidiel určovania kontrolných staníc a od minimálnych požiadaviek na hraničné kontrolné stanice (Ú. v. EÚ L 165, 21.6.2019, s. 4 – 7)

Pozri konsolidované znenie.

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1081 z 8. marca 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa špecifických požiadaviek na odbornú prípravu personálu na vykonávanie fyzických kontrol na hraničných kontrolných staniciach (Ú. v. EÚ L 171, 26.6.2019, s. 1 – 4)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/626 z 5. marca 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/759, pokiaľ ide o zoznamy tretích krajín alebo ich regiónov, z ktorých je povolený vstup určitých zvierat a tovaru určených na ľudskú spotrebu do Európskej únie (Ú. v. EÚ L 131, 17.5.2019, s. 31 – 50)

Pozri konsolidované znenie.

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/624 z 8. februára 2019 o špecifických pravidlách týkajúcich sa vykonávania úradných kontrol výroby mäsa, ako aj produkčných oblastí a oblastí sádkovania živých lastúrnikov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 (Ú. v. EÚ L 131, 17.5.2019, s. 1 – 17)

Pozri konsolidované znenie.

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/631 zo 7. februára 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 zriadením referenčných laboratórií Európskej únie pre škodce rastlín (Ú. v. EÚ L 105, 25.4.2018, s. 1 – 2)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/329 z 5. marca 2018, ktorým sa určuje referenčné centrum Európskej únie pre dobré životné podmienky zvierat (Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2018, s. 13 – 14)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1 – 208)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu a ktorým sa menia smernice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a zrušujú rozhodnutia Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 1 – 32)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1 – 29)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1 – 50)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1 – 33)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Rady (ES) č. 1099/2009 z 24. septembra 2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania (Ú. v. EÚ L 303, 18.11.2009, s. 1 – 30)

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Rady 2008/120/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu ošípaných (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 47, 18.2.2009, s. 5 – 13)

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Rady 2008/119/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu teliat (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 10, 15.1.2009, s. 7 – 13)

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Rady 2007/43/ES z 28. júna 2007, ktorou sa stanovujú minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa (Ú. v. EÚ L 182, 12.7.2007, s. 19 – 28)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1 – 16)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 (Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2005, s. 1 – 44)

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Rady 1999/74/ES z 19. júla 1999 ustanovujúca minimálne normy na ochranu nosníc (Ú. v. ES L 203, 3.8.1999, s. 53 – 57)

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Rady 98/58/ES z 20. júla 1998 o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely (Ú. v. ES L 221, 8.8.1998, s. 23 – 27)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 05.05.2020