Používanie oxidu hlinitého na odstraňovanie fluoridu z minerálnych vôd

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 115/2010 – používanie aktivovaného oxidu hlinitého na odstraňovanie fluoridu z minerálnych vôd

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Nariadenie stanovuje pravidlá pre používanie aktivovaného oxidu hlinitého* na odstraňovanie fluoridu* z minerálnych a pramenitých vôd s cieľom splniť smernice EÚ o kvalite pitnej vody.

HLAVNÉ BODY

Používanie aktivovaného oxidu hlinitého na odstraňovanie fluoridu z prírodných minerálnych vôd a pramenitých vôd je dovolené za týchto podmienok:

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 2. marca 2010.

KONTEXT

HLAVNÉ POJMY

Aktivovaný oxid hlinitý: vysoko porézna forma oxidu hlinitého s veľkou plochou povrchu. Používa sa ako filter na odstraňovanie fluoridu z pitnej vody.
Fluorid: prvok, ktorý sa prirodzene vyskytuje v dodávanej vode. Jeho koncentrácie sa v jednotlivých krajinách EÚ výrazne líšia.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 115/2010 z 9. februára 2010, ktorým sa stanovujú podmienky používania aktivovaného oxidu hlinitého na odstraňovanie fluoridu z prírodných minerálnych vôd a pramenitých vôd (Ú. v. EÚ L 37, 10.2.2010, s. 13 – 15)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/54/ES z 18. júna 2009 o využívaní a uvádzaní na trh prírodných minerálnych vôd (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 164, 26.6.2009, s. 45 – 58)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1 – 54)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 852/2004 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Smernica Komisie 2003/40/ES zo 16. mája 2003, ktorou sa ustanovuje zoznam, koncentračné limity a požiadavky na označovanie zložiek prírodných minerálnych vôd a podmienky používania vzduchu obohateného o ozón na úpravu prírodných minerálnych vôd a pramenitých vôd (Ú. v. EÚ L 126, 22.5.2003, s. 34 – 39)

Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 32 – 54)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 28.09.2017