Program EÚ na podporu dohľadu nad kozmickým priestorom a sledovania tohto priestoru

Rozhodnutie č. 541/2014/EÚ - rámec na podporu dohľadu nad kozmickým priestorom a sledovania tohto priestoru

AKT

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 541/2014/EÚ, ktorým sa zriaďuje rámec na podporu dohľadu nad kozmickým priestorom a sledovania tohto priestoru

SÚHRN

Družice sú kľúčovým faktorom mnohých aplikácií a služieb, ktoré sú nevyhnutné pre hospodárstvo, ako aj pre bezpečnosť a blaho občanov. Môžu sa však zraziť s kozmickým odpadom*, ktorý sa sa stal najvážnejšou hrozbou pre činnosti v kozmickom priestore.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

Zriaďuje sa v ňom rámec na podporu dohľadu nad kozmickým priestorom a sledovania tohto priestoru, ktorý sa zameriava na ochranu družíc pred kozmickým odpadom.

HLAVNÉ BODY

Čo je dohľad nad kozmickým priestorom a sledovanie tohto priestoru (SST)?

V rámci SST sa identifikujú a monitorujú družice a kozmický odpad, najmä prostredníctvom pozemných snímačov, ako sú teleskopy a radary. V súčasnosti neexistuje žiadna spôsobilosť SST na európskej úrovni. Prevádzkovatelia družíc a štartovacích zariadení sú závislí od údajov Spojených štátov (USA) týkajúcich sa varovaní na predchádzanie zrážkam.

Ciele

Hlavným cieľom rámca SST je podporovať rozvoj európskej služby SST. Táto služba by bola založená na sieti, ktorá by bola vybudovaná okolo existujúcich snímačov SST v krajinách EÚ. Sieť môžu podporovať technológie a informácie, ktoré poskytujú USA.

Rámec má tiež tieto osobitné ciele:

posúdiť a znížiť riziká zrážok družíc s kozmickým odpadom a sledovať ich pohyb v prípade zistenia potenciálneho rizika zrážky; umožnilo by sa tak plánovanie a vykonávanie opatrení na predchádzanie zrážkam;

znížiť riziká súvisiace so štartom európskych kozmických lodí;

sledovať neriadené návraty kozmických lodí alebo kozmického odpadu do zemskej atmosféry a poskytovať presnejšie a účinnejšie včasné varovania s cieľom znížiť potenciálne súvisiace riziká;

usilovať sa zabrániť ďalšiemu hromadeniu kozmického odpadu.

Kto môže využívať tieto služby?

Služby by mali byť dostupné verejným, komerčným, civilným a vojenským prevádzkovateľom a orgánom.

Pokrok

Komisia predloží správu o vykonávaní zameranú na výsledky pri dosahovaní cieľov rozhodnutia do júla 2018.

KONTEXT

HLAVNÉ POJMY

* Kozmický odpad - rôzne človekom vytvorené predmety, ako sú staré družice a úlomky rakiet, ktoré sa pohybujú po obežnej dráhe Zeme.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie č. 541/2014/EÚ

16. júna 2014

-

Ú. v. EÚ L 158, 27.5.2014, s. 227 - 234

Posledná aktualizácia 28.09.2015