Bezpečnejšie a menej znečisťujúce vybavenie na lodiach EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2014/90/EÚ o vybavení námorných lodí

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Cieľom smernice je:

Zavádzajú sa ňou dodatočné podmienky pre vnútroštátne orgány zodpovedné za osvedčovanie vybavenia na lodiach, ktoré sa plavia pod ich vlajkou (podľa medzinárodných dohovorov), keď vydávajú, schvaľujú alebo obnovujú osvedčenia.

HLAVNÉ BODY

Európska komisia prijala tieto delegovanévykonávacie akty:

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica sa uplatňuje od 17. septembra 2014 a do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ mala byť transponovaná do 18. septembra 2016.

KONTEXT

V medzinárodných dohovoroch o námornej bezpečnosti sa od krajín vyžaduje, aby zabezpečili, že vybavenie na lodiach, ktoré sa plavia pod ich vlajkou, vyhovuje určitým normám konštrukčného návrhu, konštrukcie a výkonnosti.

Pri zabezpečovaní súladu bol krajinám poskytnutý značný rozsah voľnosti, čo môže viesť k nerovnakej úrovni bezpečnosti a mohlo by to narušiť voľný pohyb tovaru v rámci EÚ.

Vykonávaním normatívnych pravidiel osvedčovania EÚ sa tieto problémy odstránia a jednotný trh bude fungovať tak, ako bol navrhnutý. Navyše posádka a cestujúci na lodiach plaviacich sa pod vlajkou krajiny EÚ si tak môžu byť istí, že vybavenie lode opatrené značkou zhody bolo testované a osvedčené v súlade s príslušnými bezpečnostnými a environmentálnymi normami.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/90/EÚ z 23. júla 2014 o vybavení námorných lodí a o zrušení smernice Rady 96/98/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 146 – 185)

Následné zmeny smernice 2014/90/EÚ boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1170 zo 16. júla 2020 o požiadavkách na konštrukčný návrh, konštrukciu a výkonnosť a o skúšobných normách pre vybavenie námorných lodí, ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/1397 (Ú. v. EÚ L 264, 12.8.2020, s. 1 – 269)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/608 z 19. apríla 2018, ktorým sa stanovujú technické kritériá elektronických štítkov pre vybavenie námorných lodí (Ú. v. EÚ L 101, 20.4.2018, s. 64 – 67)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/414 z 9. januára 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/90/EÚ, pokiaľ ide o identifikáciu konkrétnych položiek vybavenia námorných lodí, ktoré môžu využiť elektronický štítok (Ú. v. EÚ L 75, 19.3.2018, s. 3 – 17)

Posledná aktualizácia 08.10.2020