Námorná bezpečnosť - urýchlené zavedenie ropných tankerov s dvojitým trupom

S cieľom znížiť riziko náhodného znečistenia európskych vôd sa v tomto právnom predpise zakazuje preprava ťažkých olejov do prístavov Európskej únie (EÚ) alebo z prístavov EÚ v ropných tankeroch s jednoduchým trupom. Zároveň sa podporuje urýchlené zavádzanie konštrukčných požiadaviek týkajúcich sa dvojitého alebo ekvivalentného trupu pre ropné tankery s jednoduchým trupom najneskôr do roku 2015.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 530/2012urýchlenom zavedení konštrukčných požiadaviek na dvojitý alebo ekvivalentný trup pre ropné tankery s jednoduchým trupom

SÚHRN

Najnovší právny predpis EÚ o zavádzaní ropných tankerov s dvojitým trupom prijatý v roku 2012 zahŕňa zásadnú časť právneho predpisu z roku 2002. Do jedného textu sa v ňom zlučujú všetky pozmenenia predchádzajúceho predpisu s cieľom zlepšiť jeho jednoznačnosť a používateľskú prístupnosť.

Právny predpis sa vzťahuje na ropné tankery s nosnosťou 5 000 ton a väčšou, ktoré plávajú pod vlajkou členského štátu EÚ alebo bez ohľadu na to, pod akou vlajkou plávajú, ktoré vstupujú do prístavu alebo príbrežného terminálu alebo opúšťajú prístav alebo príbrežný terminál, ktorý je pod jurisdikciou členského štátu EÚ, alebo kotvia v oblasti, ktorá je pod jurisdikciou členského štátu EÚ.

Nevzťahuje sa však na vojnové lode, pomocné mechanizmy alebo iné lode vlastnené alebo prevádzkované štátom a používané len pre vládne neobchodné služby.

V nariadení:

Kontext

Po niekoľkých nehodách s účasťou ropných tankerov, ktoré spôsobili vážne znečistenie, v roku 2002 prijala EÚ právny predpis, v ktorom vyžaduje vyradenie zraniteľnejších ropných tankerov s jednoduchým trupom (v ktorých je nákladný tank oddelený od morskej vody len dnom a bočnou stenou) a ich nahradenie plavidlami s dvojitým trupom (v ktorých nákladný tank obklopuje druhá vnútorná stena v dostatočnej vzdialenosti od vonkajšej steny).

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 530/2012

20.7.2012

-

Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2012

Posledná aktualizácia: 19.06.2014