Dohoda o ochrane osobných údajov medzi EÚ a USA

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie (EÚ) 2016/920 o podpise Dohody medzi USA a EÚ o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním

Dohoda medzi EÚ a USA o normách ochrany pre prenos osobných údajov medzi orgánmi presadzovania práva EÚ a USA

AKÝ JE CIEĽ ROZHODNUTIA A DOHODY?

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Ochrana

Dohodou sa zabezpečuje niekoľko druhov ochrany osobných údajov pri ich výmene medzi políciou a orgánmi činnými v trestnom konaní vrátane:

ODKEDY SA ROZHODNUTIE A DOHODA UPLATŇUJÚ?

Rozhodnutie sa uplatňuje od 20. mája 2016. Dohodu podpísali EÚ a USA 2. júna 2016.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Dotknutá osoba: osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.

HLAVNÉ DOKUMENTY

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/920 z 20. mája 2016 o podpise v mene Európskej únie Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním (Ú. v. EÚ L 154, 11.6.2016, s. 1 – 2)

Dohoda medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním (Ú. v. EÚ L 336, 10.12.2016, s. 3-13)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89 – 131)

Posledná aktualizácia 23.01.2017