Výmeny osobných údajov medzi EÚ a USA

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie Komisie [COM(2016) 117 final] – Transatlantické toky údajov: Obnovenie dôvery prostredníctvom silných záruk

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

V oznámení sa analyzujú kroky, ktoré podnikla Európska únia (EÚ) na dosiahnutie cieľov stanovených v oznámení o obnovení dôvery v toky údajov medzi EÚ a USA z roku 2013. Toto oznámenie Európskej komisie nadväzovalo na správy o rozsiahlych programoch na zhromažďovanie spravodajských informácií v USA.

HLAVNÉ BODY

V oznámení z roku 2013 boli vymedzené tri kľúčové opatrenia určené na obnovenie dôvery v toky údajov medzi EÚ a US:

Balík reforiem tvoria dva nástroje:

Tento balík bol formálne prijatý v apríli 2016.

V oznámení o systéme bezpečného prístavu z roku 2013 sa poukázalo na niekoľko slabých stránok fungovania opatrenia, najmä na nedostatok:

Úspechy štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, nový súbor pravidiel, ktorým sa nahrádza bezpečný prístav, sú vymedzené v oznámení v štyroch kategóriách:

V oznámení sa uvádza, že zastrešujúcou dohodou sa zabezpečuje harmonizovaný a komplexný súbor záruk ochrany údajov, ktoré sa budú týkať každej transatlantickej výmeny údajov medzi príslušnými orgánmi v oblasti presadzovania trestného práva (alebo prípadne medzi súkromnými subjektmi a orgánmi presadzovania práva na základe medzinárodnej dohody, napríklad tie v osobných záznamoch o cestujúcich alebo programe na sledovanie financovania terorizmu). Konkrétne:

Zastrešovaciu dohodu podpísali EÚ a USA 2. júna 2016.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Bezpečný prístav: názov pridelený súboru pravidiel medzi EÚ a USA z roku 2000 pre prenos osobných údajov zo spoločností z EÚ do spoločností z USA a ich následné využívanie. Rozhodnutie Komisie o primeranosti bezpečného prístavu (zistenie, či pravidlá poskytujú primeranú úroveň ochrany pre prenosy transatlantických údajov) vyhlásil v októbri 2016 Európsky súdny dvor za neplatné a medzitým ho nahradil štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA.

HLAVNÝ DOKUMENT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Transatlantické toky údajov: Obnovenie dôvery prostredníctvom silných záruk [COM(2016) 117 final z 29. februára 2016]

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1 – 88)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89 – 131)

Posledná aktualizácia 28.11.2016