Ochrana osobných údajov v prípade ich použitia policajnými orgánmi a orgánmi činnými v trestnom konaní (od roku 2018)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica (EÚ) 2016/680 – o ochrane jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov policajnými orgánmi a orgánmi činnými v trestnom konaní a o voľnom pohybe takýchto údajov

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

HLAVNÉ BODY

V smernici sa vyžaduje, aby údaje zozbierané orgánmi presadzovania práva boli:

Lehoty

Krajiny EÚ musia stanoviť lehoty na vymazanie osobných údajov alebo na pravidelné preskúmanie potreby uchovávania týchto údajov.

Dotknutí jednotlivci („dotknuté osoby“)

V smernici sa vyžaduje, aby orgány presadzovania práva jasne rozlíšili medzi údajmi rôznych kategórií osôb vrátane:

Informácie sprístupnené alebo poskytnuté dotknutej osobe

Jednotlivci majú právo na to, aby im orgány presadzovania práva (t. j. orgány na ochranu údajov)sprístupnili určité informácie vrátane týchto informácií:

Bezpečnosť

Vnútroštátne orgány musia prijať technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečili úroveň bezpečnosti primeranú riziku, pokiaľ ide o osobné údaje. Pokiaľ ide o automatizované spracúvanie údajov, musí sa zaviesť niekoľko opatrení vrátane týchto:

Zrušenie

Touto smernicou sa nahrádza Rámcové rozhodnutie 2008/977/SVV o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach s účinnosťou od 6. mája 2018.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 5. mája 2016. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 6. mája 2018.

KONTEXT

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89 – 131)

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1 – 88)

Posledná aktualizácia 23.01.2017