Ochrana osobných údajov (od roku 2018)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) 2016/679 – ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľný pohyb takýchto údajov

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

HLAVNÉ BODY

Práva občanov

Všeobecným nariadením o ochrane údajov sa posilňujú existujúce práva, stanovujú sa nové práva a občanom sa poskytuje väčšia kontrola nad svojimi osobnými údajmi. Patria k nim:

Pravidlá pre podniky

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov je určené na vytváranie podnikateľských príležitostí a stimulovanie inovácií pomocou niekoľkých krokov vrátane:

Preskúmanie

Európska komisia musí predložiť správu o hodnotení a preskúmaní nariadenia do 25. mája 2020.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov sa uplatňuje od 25. mája 2018.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

Po prepuknutí ochorenia COVID-19 a zavedení opatrení na boj s dôsledkami krízy Európska komisia schválila:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1 – 88)

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89 – 131)

Posledná aktualizácia 25.05.2020