Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

HLAVNÉ BODY

Práva fyzických osôb

Všeobecným nariadením o ochrane údajov sa posilňujú existujúce práva, stanovujú sa nové práva a fyzickým osobám sa poskytuje väčšia kontrola nad ich osobnými údajmi. Zahŕňa tieto prvky.

Pravidlá pre podniky

Nariadením GDPR sa vytvárajú rovnaké podmienky pre všetky spoločnosti pôsobiace na vnútornom trhu EÚ, prijíma sa prístup založený na neutralite vo vzťahu k technológii a stimulujú sa inovácie prostredníctvom viacerých krokov, medzi ktoré patrí nasledovné.

Preskúmanie

Komisia predložila správu o hodnotení a preskúmaní nariadenia v júni 2020. Ďalšie hodnotenie sa má vykonať v roku 2024.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie GDPR sa uplatňuje od 25. mája 2018.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

Po prepuknutí ochorenia COVID-19 a zavedení opatrení na boj s dôsledkami krízy Európska komisia schválila:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1 – 88).

Následné zmeny nariadenia (EÚ) 2016/679 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89 – 131).

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39 – 98).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/EC z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. EÚ L 201, 31.7.2002, s. 37 – 47).

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 07.01.2022