Stratégia EÚ v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat na obdobie rokov 2012 - 2015

EÚ prijala stratégiu v oblasti dobrých životných podmienok zvierat s cieľom riešiť nedostatočné uplatňovanie pravidiel v tejto oblasti, zlepšiť hospodársku hodnotu dobrých životných podmienok zvierat pre podniky a zvýšiť povedomie o potrebe vysokej úrovne dobrých životných podmienok zvierat.

REFERENCIE

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru Európskej únie o stratégii Európskej únie v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat na obdobie rokov 2012 - 2015. [COM(2012)06 final/2 z 15. februára 2012 - nezverejnené v Úradnom vestníku]

SÚHRN

V článku 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa zvieratá uznávajú ako cítiace bytosti a vyžaduje sa, aby sa pri formulovaní a uplatňovaní politík EÚ plne zohľadňovali požiadavky na zabezpečenie dobrých životných podmienok zvierat.

Rôznorodosť poľnohospodárskych systémov, klimatických podmienok a špecifík pôdy členských štátov viedli k značným ťažkostiam pri schvaľovaní pravidiel platných pre celú EÚ a k ďalším ťažkostiam pri zabezpečovaní ich správneho vykonávania.

Toto nerovnomerné vykonávanie v spojení so skutočnosťou, že v právnych predpisoch sú medzery, spôsobuje, že so všetkými zvieratami v EÚ sa nezaobchádza podľa rovnakých noriem a poľnohospodári z krajín, v ktorých sa pravidlá uplatňujú prísnejšie, majú konkurenčnú nevýhodu.

Stratégia EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat (2012 - 2015) sa usiluje zlepšiť životné podmienky zvierat na farmách, v zoologických záhradách a zvierat využívaných pri experimentovaní. Uplatňuje dvojfázový prístup:

Zavedenie komplexného práva v oblasti dobrých životných podmienok zvierat - v závislosti od výsledkov posúdenia vplyvu Európska komisia zvažuje zavedenie zjednodušeného právneho rámca, ktorý by vychádzal z holistického prístupu a zameriaval sa na skutočné výstupy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat. V tomto rámci by sa zároveň zdôraznili normy v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy všetkých zainteresovaných strán (orgány členských štátov, personál pracujúci so zvieratami, chovatelia dobytka, maloobchodníci atď.).

Posilnenie aktuálnych opatrení Komisie, medzi ktoré patria aj tieto opatrenia:

Posledná aktualizácia: 06.02.2014