Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Ruskom

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a jej členskými štátmi a Ruskou federáciou

AKÝ JE CIEĽ TEJTO DOHODY?

HLAVNÉ BODY

Zásady

Dodržiavanie demokratických zásad a ľudských práv predstavuje hlavný prvok partnerstva.

Ciele

Hlavnými cieľmi dohody sú:

Rozsah pôsobnosti

Dohoda zahŕňa oblasti ako napríklad:

Táto dohoda bola uzatvorená na počiatočné obdobie 10 rokov a obnovuje sa každý rok.

V roku 2008 sa začali rokovania o novej dohode medzi EÚ a Ruskom s cieľom vytvoriť komplexnejší rámec pre vzťahy medzi EÚ a Ruskom. Hoci sa v týchto rokovaniach dosiahol značný pokrok, v roku 2012 boli pozastavené.

ODKEDY SA TÁTO DOHODA UPLATŇUJE?

Účinnosť nadobudla 1. decembra 1997.

KONTEXT

Vzťahy Ruska s EÚ vážne narušila jeho úloha v ukrajinskom konflikte a jeho nezákonné pripojenie Krymu. Mnohé činnosti, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, boli pozastavené a prijali sa sankcie.

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Dohoda o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej – Protokol č. 1 o založení kontaktnej skupiny pre uhlie a oceľ – Protokol č. 2 o vzájomnej administratívnej pomoci na správne uplatňovanie colných predpisov – Záverečný akt – Výmena listov – Zápisnica z podpisu (Ú. v. ES L 327, 28.11.1997, s. 3 – 69)

Posledná aktualizácia 10.10.2016