Horizont 2020 - pravidlá účasti a šírenia (2014 - 2020)

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá účasti na programe Európskej únie pre výskum a inováciu Horizont 2020 a pravidlá, ktorými sa riadi využívanie a šírenie výsledkov.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 - rámcový program pre výskum a inováciu (2014 - 2020) a pravidlá jeho šírenia, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1906/2006.

SÚHRN

Nariadenie sa vzťahuje na:

Formy financovania

Patria k nim:

Subjekty oprávnené na získanie grantu

Základné pravidlo je, že akýkoľvek subjekt, či už jednotlivec alebo právnická osoba (nezávisle od miesta sídla) alebo medzinárodná organizácia sa môže zúčastniť na opatrení podľa podmienok ustanovených v tomto nariadení, príslušnom pracovnom programe a výzve. Minimálna požiadavka presnejšie je, že na opatrení sa môžu zúčastniť najmenej tri oddelené subjekty usadené v rôznych krajinách EÚ alebo v pridružených krajinách, no možno tiež zaviesť výnimky alebo dodatočné podmienky.

Návrhy na udelenie grantov

Návrhy sa v zásade prijímajú po zverejnení výziev, v ktorých sú spresnené časové obmedzenia a lehoty, do ktorých majú byť uchádzači informovaní o výsledku postupu hodnotenia, a predbežný dátum podpísania dohôd o grante (celkovo sa čas na udelenie grantu obmedzuje na osem mesiacov od dátumu konečného predloženia návrhu, s výnimkou riadne odôvodnených prípadov). Takisto je možné vykonávať spoločné výzvy na predkladanie projektov, ktoré sa spoločne financujú s krajinami mimo EÚ alebo s medzinárodnými organizáciami, a sú zamerané na prioritné oblasti spoločného záujmu a očakávaného obojstranného prínosu s jasnou pridanou hodnotou pre EÚ. Ďalej sa poskytuje osobitná podpora MSP prostredníctvom výziev vydaných v rámci vyhradeného nástroja pre MSP.

Udelenie grantu

Nezávislí odborníci, ktorí pochádzajú predovšetkým z výskumnej a akademickej obce, hodnotia predložené návrhy s prihliadnutím na excelentnosť, vplyv a kvalitu a účinnosť vykonávania. Zostavujú poradie, na základe ktorého sa vykonáva výber. Komisie musia mať rôznorodé zloženie z hľadiska zručností, skúseností a znalostí, ako aj z hľadiska štátnej príslušnosti a pohlavia. Komisia systematicky skúma návrhy, z ktorých vyplývajú etické otázky.

Dohoda o grante a vykonávanie

Účastníci vybraní na financovanie uzatvárajú dohodu o grante, v ktorej sa stanovujú práva a povinnosti každej zo strán. Každá výmena s účastníkmi vrátane uzavretia dohôd o grante sa vykonáva prostredníctvom elektronického výmenného systému vytvoreného Komisiou alebo príslušným financujúcim subjektom.

Účastníci vykonávajú opatrenia v súlade s dohodou o grante a využívajú primerané zdroje a prostriedky, a ak je to vhodné, môžu využiť tretie strany a subdodávateľov. V prípade konzorcia sa jeden člen vymenuje do funkcie koordinátora a hlavného kontaktného bodu medzi konzorciom a Komisiou.

Financovanie opatrení

V nariadení sa uvádza, že v prípade grantov financovanie nesmie presiahnuť celkové oprávnené náklady, od ktorých sa odpočítajú príjmy opatrenia, v súlade s vymedzeniami finančného nariadenia EÚ (článok 126). Príspevok EÚ sa môže rôzniť a môže dosahovať 70 - 100 % celkových oprávnených nákladov.

Využívanie výsledkov

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 1290/2013

23.12.2013

-

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 81 - 103

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 - rámcový program pre výskum a inováciu (2014 - 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104 - 173).

Rozhodnutie Rady z 3. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje osobitný program na vykonávanie programu Horizont 2020 - rámcový program pre výskum a inováciu (2014 - 2020) a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES a 2006/975/ES (2013/743/EÚ) (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 965 - 1041).

Posledná aktualizácia: 25.06.2014