Štátna pomoc - usmernenia EÚ o regionálnej pomoci na roky 2014 až 2020

Usmernenia EÚ o spôsoboch, ktorými členské štáty EÚ môžu udeľovať investičnú pomoc spoločnostiam s cieľom podporiť rozvoj znevýhodnených regiónov v Európe v rokoch 2014 až 2020 nadobúdajú účinnosť v júli 2014.

AKT

Usmernenia o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 - 2020 (Ú. v. EÚ C 209, 23.7.2013).

SÚHRN

Európska komisia vypracovala usmernenia o spôsoboch, ktorými môžu členské štáty EÚ udeľovať investičnú pomoc spoločnostiam s cieľom podporiť rozvoj znevýhodnených regiónov v Európe v rokoch 2014 až 2020.

Cieľom preskúmaných usmernení je podnietiť hospodársky rast prostredníctvom podpory investícií do projektov, ktoré majú skutočný prínos pre regionálny rozvoj, najmä v regiónoch Európy, ktoré sú najviac znevýhodnené.

V usmerneniach o regionálnej pomoci sa konkrétnejšie stanovujú pravidlá, podľa ktorých môžu členské štáty EÚ udeľovať štátnu pomoc spoločnostiam na podporu investícií do nových výrobných závodov v menej zvýhodnených európskych regiónoch alebo do rozšírenia alebo modernizácie existujúcich závodov.

Usmernenia obsahujú aj pravidlá, na základe ktorých môžu členské štáty EÚ zostavovať mapy regionálnej pomoci s cieľom určiť zemepisné oblasti, v ktorých môžu spoločnosti získať regionálnu štátnu pomoc a s cieľom určiť úroveň pomoci.

Hlavné prvky nových usmernení:

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Usmernenia o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 - 2020

1.7.2014

-

Ú. v. EÚ C 209, 23.7.2013

Posledná aktualizácia: 27.02.2014