Európsky fond regionálneho rozvoja (2014 – 2020)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach o cieli Investovanie do rastu a zamestnanosti

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

HLAVNÉ BODY

Oprávnenosť

Všetky regióny krajín EÚ sú oprávnené, no udelenie pomoci závisí od priorít EÚ a druhu regiónu.

Kľúčové témy

Investície z EFRR sa sústreďujú na 4 kľúčové témy:

Druhy investícií

Celkový rozpočet

Rozpočet na roky 2014 - 2020 predstavuje vyše 185 miliárd EUR.

Priority politiky a rozpočtu

Plnenie

Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus

Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus, zavedená nariadením (EÚ) 2020/460, ponúka krajinám EÚ prístup k 37 miliardám EUR z EŠIF s cieľom posilniť systémy zdravotnej starostlivosti a podporiť malé a stredné podniky, systémy krátkodobej prácekomunitné služby.

Osobitné opatrenia v súvislosti s koronavírusom: väčšia flexibilita pri využívaní EŠIF

Pozmeňujúcim nariadením (EÚ) 2020/558 sa krajinám EÚ umožňuje prevádzať zdroje medzi Európskym fondom regionálneho rozvoja, Európskym sociálnym fondom a Kohéznym fondom, medzi rôznymi kategóriami regiónov a medzi osobitnými prioritnými oblasťami týchto troch fondov.

Od 1. júla 2020 do 30. júna 2021 sa môžu programy politiky súdržnosti týkajúce sa COVID-19 financovať počas účtovného roka výnimočne prostredníctvom 100 % financovania EÚ. Opatrenia takisto zjednodušujú schvaľovanie programov s cieľom urýchliť vykonávanie, zjednodušiť používanie finančných nástrojov a zjednodušiť audity.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 21. decembra 2013.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 289 – 302)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1301/2013 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2056 z 22. augusta 2017, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 522/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá týkajúce sa zásad výberu a riadenia inovačných činností v oblasti trvalo udržateľného rozvoja miest, ktoré majú byť podporované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Ú. v. EÚ L 294, 11.11.2017, s. 26)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 522/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá týkajúce sa zásad výberu a riadenia inovačných činností v oblasti trvalo udržateľného rozvoja miest, ktoré majú byť podporované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Ú. v. EÚ L 148, 20.5.2014, s. 1 – 3)

Pozri konsolidované znenie.

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/99/EU z 18. februára 2014, ktorým sa stanovuje zoznam regiónov oprávnených na financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu a zoznam členských štátov oprávnených na financovanie z Kohézneho fondu na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 50, 20.2.2014, s. 22 – 34)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 07.07.2020