Verejné obstarávanie – pravidlá pre odvetvia vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2014/25/EÚ o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

HLAVNÉ BODY

Finančné limity

Zákazky musia zadávať vnútroštátne, regionálne alebo miestne orgány, verejné podniky alebo subjekty využívajúce osobitné alebo výlučné práva (t. j. subjekty, na ktoré sa smernica vzťahuje) podľa pravidiel smernice v prípade, že príslušné sumy sú vyššie ako tieto finančné limity (s platnosťou od 1. januára 2016):

Európska komisia každé 2 roky overí tieto finančné limity, aby zistila, či by sa nemali zmeniť v súlade s medzinárodnými záväzkami EÚ.

Dotknuté činnosti

Smernica sa vzťahuje na verejné obstarávanie v odvetviach:

Výnimky

Táto smernica sa nevzťahuje na zákazky týkajúce sa:

Nové štandardné vzory oznámení v oblasti verejného obstarávania

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/1986 sa zavádzajú nové štandardné vzory pre uverejňovanie oznámení v oblasti verejného obstarávania. Tieto nové vzory sa uplatňovali vo všetkých nových oznámeniach verejného obstarávania do 18. apríla 2016.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 17. apríla 2014. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do svojho vnútroštátneho práva do 18. apríla 2016.

KONTEXT

Všeobecné právne predpisy EÚ, ktorými sa ustanovujú pravidlá verejného obstarávania, sú obsiahnuté v smernici 2014/24/EÚ. V nich sa ustanovujú postupy, ktoré treba dodržiavať, a uvádza sa, že vnútroštátne orgány pri verejnom obstarávaní s cieľom vyzvať uchádzačov vykonať želanú prácu musia so všetkými uchádzačmi zaobchádzať rovnako a predchádzať akejkoľvek diskriminácii medzi nimi. Takisto musia byť transparentné, pokiaľ ide o spôsob riadenia a prijímania rozhodnutí.

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243 – 374)

Následné zmeny smernice 2014/25/EÚ boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65 – 242)

Pozri konsolidované znenie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1 – 64)

Pozri konsolidované znenie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1986 z 11. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú štandardné vzory pre uverejňovanie oznámení v oblasti verejného obstarávania a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 842/2011 (Ú. v. EÚ L 296, 12.11.2015, s. 1 – 146)

Posledná aktualizácia 19.09.2016