Bezpečnejšie autá – bezpečnostné pásy a detské zadržiavacie systémy

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 – typové schvaľovanie na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Vo všeobecnosti vyžaduje, aby všetky diely a komponenty motorových vozidiel boli typovo schválené* pred tým, ako sa môžu uviesť na trh EÚ.

Týka sa to aj bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích systémov.

Zabezpečuje sa tak, aby výrobcovia bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích systémov v celej EÚ dodržiavali rovnaké bezpečnostné normy.

HLAVNÉ BODY

Výrobcovia musia zabezpečiť, aby všetky nové vozidlá boli navrhnuté, skonštruované a zmontované tak, aby minimalizovali riziko zranenia pasažierov a ostatných účastníkov cestnej premávky.

Týka sa to systémov vozidla, komponentov a samostatných technických jednotiek, ako sú:

bezpečnostné pásy a

kotvové úchytky „ISOFIX“ alebo zabudované detské zadržiavacie systémy. ISOFIX je Medzinárodná organizácia pre normalizáciu zadržiavacích systémov pre bezpečnostné detské sedačky.

Požiadavky na montáž bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích systémov sa riadia globálnou technickou harmonizáciou predpisov o vozidlách, ktorú zostavila UNECE (Európska hospodárska komisia Organizácie Spojených národov):

predpis č. 16 (bezpečnostné pásy, zadržiavacie systémy, detské zadržiavacie systémy a zadržiavacie systémy ISOFIX);

predpis č. 44 (detské zadržiavacie systémy);

predpis č. 129 (zdokonalené detské zadržiavacie systémy – ECRS);

Výrobcovia musia preukázať, že bezpečnostné pásy a detské zadržiavacie systémy vyhovujú týmto predpisom UNECE. Ak vyhovujú, sú zároveň v súlade s týmto nariadením, a teda sa kvalifikujú na typové schválenie ES.

Pravidlá a postupy v nariadení boli pozmenené v roku 2015 prostredníctvom nariadenia Komisie (EÚ) 2015/166.

KONTEXT

Ďalšie informácie nájdete na stránke o technickej harmonizácii na webovej lokalite Európskej komisie.

HLAVNÉ POJMY

*Typové schválenie – znamená, že boli vykonané skúšky zamerané na kontrolu dodržania príslušných regulačných, technických a bezpečnostných požiadaviek.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č .661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 661/2009

20. augusta 2009

Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1 – 24

Následné zmeny a opravy nariadenia (ES) č. 661/2009 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE AKTY

Predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 16 – Jednotné ustanovenia o typovom schvaľovaní: I. Bezpečnostných pásov, zadržiavacích systémov, detských zadržiavacích systémov a detských zadržiavacích systémov ISOFIX pre cestujúcich v motorových vozidlách – II. Vozidiel vybavených bezpečnostnými pásmi, signalizátorom nezapnutého bezpečnostného pásu, zadržiavacími systémami, detskými zadržiavacími systémami a detskými zadržiavacími systémami ISOFIX (Ú. v. EÚ L 233, 9.9.2011, s. 1 – 94)

Predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 44 – Jednotné ustanovenia pre homologizáciu zadržiavacích zariadení pre deti cestujúce v motorových vozidlách ( detské zadržiavacie systémy) (Ú. v. EÚ L 330, 16.12.2005, s. 56 – 157)

Predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 129 – Jednotné ustanovenia týkajúce sa typového schválenia zdokonalených detských zadržiavacích systémov používaných v motorových vozidlách (ECRS) (Ú. v. EÚ L 97, 29.3.2014, s. 21 – 128)

Posledná aktualizácia 20.10.2015