Verejno-súkromné partnerstvo zamerané na inovačné lieky

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 557/2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Stanovuje sa v ňom druhá fáza spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky (IIL) na obdobie od roku 2014 do roku 2020.

Cieľom spoločného podniku pre vykonávanie iniciatívy pre inovačné lieky 2 je vývoj nových vakcín, liekov a liečebných postupov. Tento zámer sa napĺňa prostredníctvom spoločných výskumných projektov na riešenie európskych zdravotných výzev a na zabezpečenie pokračujúcej konkurencieschopnosti európskeho farmaceutického priemyslu.

HLAVNÉ BODY

Ciele

Strategický výskumný program

IIL 2 sa zameriava na štyri výskumné oblasti:

Zdravotné priority, ktoré má riešiť IIL:

Riadenie

Rozpočet

Príspevok EÚ pre IIL 2 na obdobie do roku 2024 predstavuje 1,638 miliardy eur. Túto sumu doplní 1,425 miliardy eur, ktorú sa zaviazal poskytnúť farmaceutický priemysel (nepeňažné príspevky). Dodatočné finančné prostriedky poskytnú ďalšie odvetvia alebo organizácie v oblasti vied o živej prírode, ktoré sa rozhodnú prispievať do IIL 2 ako členovia alebo pridružení partneri v jednotlivých projektoch. Spoločný podnik sa takisto usiluje rozvíjať synergie s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 27. júna 2014.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Biomarkery: biologické ukazovatele, ktoré slúžia na identifikáciu jednotlivcov s predispozíciami na určité choroby.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Rady (EÚ) č. 557/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 54 – 76)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 622/2014 zo 14. februára 2014, ktorým sa udeľuje výnimka z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe „Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020)“ a pravidlá jeho šírenia, pokiaľ ide o spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (Ú. v. EÚ L 174, 13.6.2014, s. 7 – 11)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe „Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020)“ a pravidlá jeho šírenia, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1906/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 81 – 103)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program „Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020)“ a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104 – 173)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 1291/2013 boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 21.08.2018