Pravidlá EÚ pre zabezpečenie presnosti váh s neautomatickou činnosťou

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2014/31/EÚ týkajúca sa váh s neautomatickou činnosťou

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

V smernici sa stanovujú jednotné pravidlá na úrovni celej EÚ týkajúce sa predaja a uvádzania do prevádzky váh s neautomatickou činnosťou*. Váhy s neautomatickou činnosťou sú dôležité pre obchod, spotrebiteľov a priemysel, pretože zabezpečujú presnosť meraní a podporujú transparentnosť a spravodlivosť obchodných transakcií.

Jej cieľom je:

Smernica má okrem iného priniesť:

Smernicou sa prepracúva a zrušuje smernica 2009/23/ES.

HLAVNÉ BODY

Smernicou sa právne predpisy o váhach s neautomatickou činnosťou uvádzajú do súladu s „novým legislatívnym rámcom“ EÚ. Súčasťou tohto rámca sú dva dopĺňajúce texty:

Rozsah pôsobnosti

Povinnosti výrobcov, dovozcov a distribútorov

Výrobcovia musia zabezpečiť, že:

Dovozcovia musia zabezpečiť, že:

Distribútori musia zabezpečiť, že:

Smernica sa ďalej:

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernicou 2014/31/EÚ sa reviduje a nahrádza smernica 2002/95/ES a v krajinách EÚ sa má uplatňovať od 20. apríla 2016.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Váha s neautomatickou činnosťou: váha, ktorá počas váženia vyžaduje zásah človeka.
Notifikovaný orgán: nezávislá organizácia určená krajinou EÚ, aby posudzovala zhodu určitých výrobkov pred ich uvedením na trh. Plní úlohy spojené s postupmi posudzovania zhody stanovenými v príslušných právnych predpisoch v prípadoch, keď je potrebný zásah externého orgánu.
Splnomocnený zástupca: akákoľvek osoba alebo organizácia so sídlom v EÚ, ktorú výrobca písomne splnomocnil, aby konala v jeho mene.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/31/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania váh s neautomatickou činnosťou na trhu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 107 – 148)

Následné zmeny smernice 2014/31/EÚ boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30 – 47)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82 – 128)

Posledná aktualizácia 12.11.2019