Boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2011/93/EÚ – boj proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu a proti detskej pornografii

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Zameriava sa na zlepšenie ochrany detí pred sexuálnym zneužívaním a vykorisťovaním. Na tento účel sú krajiny EÚ podľa smernice povinné:

HLAVNÉ BODY

Smernicou sa v snahe o uľahčenie trestného stíhania páchateľov:

Na ochranu obetí v detskom veku sa smernicou zavádzajú pravidlá pre:

V rámci predchádzania zločinom sa podľa smernice vyžaduje, aby:

Nadväznosť

Európska komisia v roku 2016 zverejnila 2 správy. V prvej z nich sa skúmala smernica ako celok, druhá správa sa zameriavala osobitne na opatrenia prijaté vo vzťahu k webovým stránkam obsahujúcim alebo rozširujúcim detskú pornografiu (článok 25).

Globálna aliancia proti sexuálnemu zneužívaniu detí online

V samostatnom, no súvisiacom kroku, ktorým je spoločná iniciatíva EÚ a Spojených štátov, sa 54 krajín z celého sveta v roku 2012 prihlásilo ku Globálnej aliancii proti sexuálnemu zneužívaniu detí online. Zaviazali sa ku kľúčovým cieľom politiky, teda požadujú:

Globálna aliancia sa zlúčila s iniciatívou WeProtect zo Spojeného kráľovstva (1), čím vznikla Globálna aliancia WeProtect s cieľom ukončiť sexuálne vykorisťovanie detí online. Združuje vyše 80 vlád, 20 svetových technologických spoločností a 24 popredných medzinárodných a mimovládnych organizácií na ochranu detí pred sexuálnym vykorisťovaním online.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 17. decembra 2011 a do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ mala byť transponovaná do 18. decembra 2013.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1 – 14)

Korigendum

Následné zmeny smernice 2011/93/EÚ boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade posudzujúca rozsah, v akom členské štáty prijali opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii (COM(2016) 871 final, 16.12.2016)

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade hodnotiaca vykonávanie opatrení uvedených v článku 25 smernice 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii (COM (2016) 872 final, 16.12.2016)

Posledná aktualizácia 28.03.2018(1) Spojené kráľovstvo vystupuje z Európskej únie a od 1. februára 2020 je treťou krajinou (krajinou mimo EÚ).