Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo terorizmu

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica (EÚ) 2015/849 – predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

HLAVNÉ BODY

Smernica sa vzťahuje na:

Smernica:

Subjekty, na ktoré sa smernica vzťahuje, musia:

Zmena smernice (EÚ) 2015/849

Po sérii teroristických útokov v Európe v roku 2016 bola v roku 2018 prijatá smernica (EÚ) 2018/843 (piata smernica o boji proti praniu špinavých peňazí), ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849. Nová smernica musí byť transponovaná do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ do 10. januára 2020. Nová smernica sprísňuje pravidlá EÚ o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu rôznymi spôsobmi vrátane nasledujúcich:

Doplnenie smernice (EÚ) 2015/848

V delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2019/758 sa stanovuje súbor dodatočných opatrení vrátane minimálnych opatrení, ktoré musia úverové a finančné inštitúcie prijať na účinné zvládnutie rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ak právo krajiny mimo EÚ nepovoľuje vykonávanie politík a postupov, ktoré sa uplatňujú v celej skupine, na úrovni pobočiek alebo dcérskych spoločností vo väčšinovom vlastníctve, ktoré sú súčasťou skupiny a sú usadené v krajine mimo EÚ.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica (EÚ) 2015/849 sa uplatňuje od 25. júna 2015 a do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ mala byť pôvodne transponovaná do 26. júna 2017. Táto lehota však bola predĺžená niekoľkými zmenami, najmä smernicou (EÚ) 2018/843, ktorá mala byť do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ plne transponovaná do 10. januára 2020.

KONTEXT

Smernica je súčasťou balíka legislatívnych opatrení EÚ zameraných na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktorý zahŕňa nariadenie (EÚ) 2015/847 o vysledovateľnosti peňažných prevodov). Je tiež súčasťou širšej stratégie EÚ zameranej na boj proti finančnej trestnej činnosti, ktorá zahŕňa aj prácu:

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Pranie špinavých peňazí: zmena príjmov z trestnej činnosti na zdanlivo čisté finančné prostriedky, zvyčajne prostredníctvom finančného systému, napríklad utajením zdroja peňazí, zmenou ich formy alebo presunutím prostriedkov na miesto, na ktorom menej pravdepodobne pritiahnu pozornosť.
Financovanie terorizmu: poskytovanie alebo zhromažďovanie finančných prostriedkov, ktoré majú byť použité na vykonanie teroristických trestných činov.
Konečný vlastník: osoba, ktorá v skutočnosti vlastní alebo ovláda spoločnosť.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73 – 117)

Následné zmeny a doplnenia smernice (EÚ) 2015/849 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o hodnotení rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktoré má vplyv na vnútorný trh a súvisí s cezhraničnou činnosťou [COM(2019) 370 final z 24. júla 2019]

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o posúdení rámca pre spoluprácu medzi finančnými spravodajskými jednotkami [COM(2019) 371 final z 24. júla 2019]

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/758 z 31. januára 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa minimálnych opatrení a druhu dodatočných opatrení, ktoré musia úverové a finančné inštitúcie prijať na zmiernenie rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v určitých tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 125, 14.5.2019, s. 4 – 10)

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o posudzovaní rizík spojených s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu, ktoré majú vplyv na vnútorný trh a súvisia s cezhraničnou činnosťou [COM(2017) 340 final z 26. júna 2017]

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1675 zo 14. júla 2016, ktorým sa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 dopĺňa o identifikáciu vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami (Ú. v. EÚ L 254, 20.9.2016, s. 1 – 4)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/847 z 20. mája 2015 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1781/2006 (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 1 – 18)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 07.02.2020