Lepšia ochrana obetí násilia

Obete násilia, a najmä domáceho násilia a prenasledovania môžu využívať rovnakú ochranu pred páchateľmi v ktorejkoľvek krajine EÚ.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach

SÚHRN

Obete násilia, a najmä domáceho násilia a prenasledovania môžu využívať rovnakú ochranu pred páchateľmi v ktorejkoľvek krajine EÚ.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

V nariadení sa zavádza jednoduchý postup vydávania osvedčení, podľa ktorého sa zákaz, ochranný príkaz alebo obmedzenie vydané v jednej krajine EÚ rýchlo a jednoducho uzná v celej EÚ.

Pôsobí v súčinnosti so smernicou 2011/99/EÚ, v ktorej sa stanovuje mechanizmus umožňujúci osobám, ktoré využívajú ochranný príkaz v jednej krajine EÚ, požiadať o európsky ochranný príkaz, ktorý im zaisťuje ochranu v celej EÚ.

HLAVNÉ BODY

Chránená osoba, ktorá si želá získať ochranu v inej krajine EÚ, musí poskytnúť príslušnému orgánu danej krajiny EÚ:

Platnosť osvedčenia v ostatných krajinách EÚ je obmedzená na 12 mesiacov od dátumu vydania, a to aj v prípade, ak má ochranný príkaz dlhšiu platnosť.

Ak je to možné, osobe, ktorá spôsobuje riziko, sa musí oznámiť ochranný príkaz, aby mohlo byť vystavené osvedčenie podľa práva krajiny pôvodu EÚ. Táto osoba takisto musí byť oboznámená o vydaní osvedčenia a jeho účinkoch.

Ak je nutné upraviť skutkové prvky osvedčenia s cieľom zabezpečiť plnú účinnosť príkazu v krajine EÚ určenia, tento úkon sa vykonáva podľa práva danej krajiny. Osoba, ktorá spôsobuje riziko musí byť informovaná o tejto úprave.

Uznanie alebo uplatňovanie môže byť zamietnuté na žiadosť osoby, ktorá spôsobuje riziko, ak:

ODKEDY SA TOTO NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 11. januára 2015.

Ďalšie informácie:

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 606/2013

19. júla 2013

-

Ú. v. EÚ L 181, 29.6 2013, s. 4 - 12

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/99/EÚ z 13. decembra 2011 o európskom ochrannom príkaze (Ú. v. EÚ L 338, 21.12.2011, s. 2 - 18)

Posledná aktualizácia 10.06.2015