Trestné konanie – procesné záruky pre deti, ktoré sú podozrivé alebo obvinené z trestného činu

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica (EÚ) 2016/800 o procesných zárukách pre deti, ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

HLAVNÉ BODY

Ku kľúčovým prvkom smernice patrí skutočnosť, že deti majú právo na prístup k obhajcovi a právo na pomoc obhajcu. Pomoc obhajcu je povinná v prípade, keď sú postavené pred súd s cieľom rozhodnúť o väzbe v prípravnom konaní a ak sú vo väzobnom zariadení. Dieťa, ktorému počas súdneho pojednávania nepomáha obhajca, nemôže byť odsúdené na trest odňatia slobody.

Krajiny EÚ musia tiež zaistiť, aby sa pozbavenie osobnej slobody, najmä väzba, ukladali deťom len ako posledná možnosť a na čo najkratšiu dobu. Deti, ktoré sú zadržané, by mali byť umiestnené oddelene od dospelých, pokiaľ sa nedospeje k záveru, že to nie je v najlepšom záujme dieťaťa.

Smernica tiež obsahuje iné záruky, ako napríklad právo:

Sudcovia, prokurátori a ostatní odborníci, ktorí sa zúčastňujú na trestných konaniach, ktorých účastníkmi sú deti, by mali mať osobitné právomoci alebo účinný prístup k špecifickej odbornej príprave.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 10. júna 2016. Krajiny EÚ ju majú zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 11. júna 2019.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Procesné záruky: v tomto prípade záruky, ktorými sa zaisťuje, že deťom sa poskytujú potrebné informácie na pochopenie toho, ako konanie funguje a na pochopenie ich zákonných práv.

Deti: osoby mladšie ako 18 rokov.

Účinné prostriedky nápravy: prostriedky, ktorými súd presadzuje právo, ukladá trest, alebo vykonáva ďalší súdny príkaz na presadenie jeho vôle.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/800 z 11. mája 2016 o procesných zárukách pre deti, ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016, s. 1 – 20)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 280, 26.10.2010, s. 1 – 7)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 142, 1.6.2012, s. 1 – 10)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/48/EÚ z 22. októbra 2013 o práve na prístup k obhajcovi v trestnom konaní a v konaní o európskom zatykači a o práve na informovanie tretej osoby po pozbavení osobnej slobody a na komunikáciu s tretími osobami a s konzulárnymi úradmi po pozbavení osobnej slobody (Ú. v. EÚ L 294, 6.11.2013, s. 1 – 12)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/343 z 9. marca 2016 o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2016, s. 1 – 11)

Posledná aktualizácia 28.11.2016