Právo na informácie v trestnom konaní

Podozriví alebo obvinení zo spáchania trestného činu v krajine EÚ musia byť informovaní o svojich procesných právach a obvineniach, ktoré sú proti nim vznesené.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní.

SÚHRN

Podozriví alebo obvinení zo spáchania trestného činu v krajine EÚ musia byť informovaní o svojich procesných právach a obvineniach, ktoré sú proti nim vznesené.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

V smernici sa ustanovujú minimálne normy pre všetky krajiny EÚ bez ohľadu na právne postavenie, občianstvo alebo štátnu príslušnosť osoby. Smernica je navrhnutá tak, aby sa zabránilo nesprávnemu uplatňovaniu spravodlivosti a znížil sa počet odvolaní.

HLAVNÉ BODY

Podozrivé a obvinené osoby musia byť bez meškania ústne alebo písomne informované o niekoľkých procesných právach. Sú to:

Okrem toho orgány na presadzovanie práva (t. j. polícia alebo ministerstvo spravodlivosti podľa krajiny EÚ) musia zatknutým bez meškania poskytnúť písomné poučenie o právach vypracované v jednoduchom jazyku, kde uvedú informácie o ďalších právach, ako napríklad právo:

Ak je osoba zatknutá na základe európskeho zatykača, orgány na presadzovanie práva jej musia poskytnúť osobitné písomné poučenie o právach, v ktorom sa uvádzajú iné práva uplatňované v danej situácii.

Podozriví alebo obvinení musia byť navyše bez omeškania informovaní o trestnom čine, z ktorého spáchania sú podozriví, a (neskôr) o podrobných informáciách o obvinení. Ak sú zatknutí alebo zadržaní, musia byť informovaní aj o dôvodoch tohto zatknutia alebo zadržania. Zároveň musia mať prístup k spisovému materiálu, aby mohli uplatniť svoje právo na obhajobu.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 21. júna 2012 a krajiny EÚ ju musia transponovať do 2. júna 2014.

KONTEXT

Smernica je druhým krokom v rade opatrení, ktoré majú spoločne stanoviť minimálne pravidlá týkajúce sa procesných práv v rámci EÚ v súlade s plánom na posilnenie procesných práv z roku 2009. Nadväzuje na smernicu z roku 2010 o práve na tlmočenie a preklad.

Ďalšie informácie nájdete na:

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2012/13/EÚ

21. júna 2012

2. júna 2014

Ú. v. EÚ L 142, 1.6.2012, s. 1 - 10

Posledná aktualizácia 02.03.2015