Rýchlejšie a účinnejšie cezhraničné vyšetrovanie trestných činov v EÚ

Smernicou o európskom vyšetrovacom príkaze (EVP) sa ustanovuje nový súhrnný systém, ktorý členským štátom EÚ umožňuje získať dôkazy v iných členských štátoch EÚ, v súvislosti s trestnými prípadmi zahŕňajúcimi viac ako jednu krajinu.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/41/EÚ z 3. apríla 2014 o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach.

SÚHRN

Táto smernica sa zameriava na zjednodušovanie a zrýchlenie cezhraničného vyšetrovania trestných činov v EÚ. Zavádza sa v nej európsky vyšetrovací príkaz, ktorý umožňuje justičným orgánom v jednom členskom štáte EÚ (tzv. vydávajúci štát) požiadať o zhromaždenie dôkazov v inom členskom štáte EÚ a o ich prenos z tohto štátu (tzv. vykonávajúci štát).

Keďže EVP je založený na zásade vzájomného uznávania, všetky členské štáty EÚ sú v zásade povinné uznať a vykonať takúto požiadavku. Musia tak urobiť urýchlene a bez ďalších formalít.

EVP uľahčuje boj proti trestným činom vrátane trestných činov ako sú korupcia, obchodovanie s drogami a organizovaná trestná činnosť. Napríklad grécka polícia by mohla požiadať svojich kolegov v Spojenom kráľovstve (1), aby v jej mene vykonali domovú prehliadku alebo vypočuli svedkov.

EVP zlepšuje existujúce predpisy EÚ vzťahujúce sa na túto oblasť tak, že stanovuje prísne lehoty na zhromaždenie vyžiadaných dôkazov a obmedzuje dôvody zamietnutia takýchto žiadostí. Takisto znižuje byrokraciu, a to zavedením jednotného štandardného formulára pre orgány žiadajúce o pomoc pri hľadaní dôkazov.

Hlavné hľadiská EVP

90 dní na reakciu

Po doručení EVP musí vykonávajúci štát urýchlene konať na základe žiadosti. Žiadosť môže zamietnuť len za určitých okolností, napr. ak je žiadosť v rozpore so základnými právnymi zásadami daného štátu alebo ak poškodzuje národné bezpečnostné záujmy. Všetky náklady na vykonávanie žiadosti musí uhradiť vykonávajúci štát.

Orgán vykonávajúci žiadosť si môže zvoliť alternatívne vyšetrovacie opatrenie ako EVP, ak sa domnieva, že povedie k podobným výsledkom.

EVP takisto umožňuje:

Táto smernica sa vzťahuje na všetky členské štáty EÚ okrem Dánska a Írska, ktoré sa rozhodli pre neúčasť. Nahrádzajú sa ňou existujúce systémy vzájomnej právnej pomoci EÚ, najmä dohovor o vzájomnej právnej pomoci z roku 2000 a rámcové rozhodnutie 2008/978/SVV týkajúce sa európskeho príkazu na zabezpečenie dôkazov.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2014/41/EÚ

21. mája 2014

22. mája 2017

Ú. v. EÚ L 130, 1.5.2014, s. 1 - 36

Korigendum

-

-

Ú. v. EÚ L 143, 9.6.2015, s. 16 - 16

Posledná aktualizácia 10.09.2015(1) Spojené kráľovstvo vystupuje z Európskej únie a od 1. februára 2020 je treťou krajinou (krajinou mimo EÚ).